14.13.1

Pravidelné postavení předložky je před příslušným substantivem (viz 9.12). V některých případech je však předložka od svého substantiva oddělena. Možnost oddělení předložky od substantiva záleží na míře koheze předložky a slovesa a na tom, zda je předložky užito v základním (konkrétním) či přeneseném významu. Předložka může být od svého substantiva oddělena, je-li součástí slovesné rekce (viz 8.51.2). U nerekčního větného členu, zejména má-li předložka přenesený význam, k jejímu oddělení od příslušného substantiva nedochází. Mezi oběma případy je ovšem široké přechodové pásmo.
K oddělení předložky od jmenného výrazu dochází v doplňovací otázce, která se táže na předmět (viz 12.12.3c), např. what does it depend on? na čem to záleží? who does it belong to? komu to patří? S tímto slovosledem se setkáváme i u slovesa be, srov. who is it for? pro koho to je?, who is it from? od koho to je?

Poznámka: What for = why proč. For what odpovídá českému pro co.

V případech jako under what circumstances did it take place? za jakých okolností k tomu došlo? postpozice předložky není možná.
Předložka dále bývá oddělena od svého větného členu ve větách vztažných, a to jak adjektivních, tak substantivních (viz 16.22.21d, 16.21.23), např. what he aspires to is beyond his reach to, nač aspiruje, není v jeho dosahu. Srovnej nemožnost postpozice předložky v případech jako the conditions under which he grew up podmínky, za kterých vyrůstal.
Postavení předložky u slovesa se též vyskytuje u atributivního infinitivu (viz 15.17.2), např. I have done nothing to be ashamed of neudělal jsem nic, zač bych se musel stydět, it's a dangerous idea to toy with je nebezpečné pohrávat si s takovou myšlenkou, a v infinitivním doplnění adjektiv (viz 15.15), např. she is nice to dance with hezky se s ní tančí. Srovnej též účinkový infinitiv (viz 15.15.2) v případech jako it's too serious a matter to be facetious about je to příliš vážná záležitost, aby se o ní žertovalo.
S koncovou předložkou se dále setkáváme ve větách zvolacích, např. What trifles she complains of! Ta si ale stěžuje na maličkosti! (viz 12.14), a v pasivu předložkových sloves (viz 8.84.12), např. this deviation can be easily accounted for tuto odchylku lze snadno vysvětlit.