13.23.21

Sponová slovesa patří buď k typu be být, tj. vyjadřují setrvání v nějakém stavu, nebo k typu become stát se, tj. vyjadřují změnu stavu. Oba tyto typy se pak dále člení (viz 8.61 a 12.21.2). Sémantické typy predikace se slovesy sponovými jsou stejné jako u slovesa be. Převládá typ kvalifikující a zařazující.
(a) Verbonominální predikace se sponovými slovesy vyjadřujícími atributivní vztah prostřednictvím jednotlivých smyslů: look, feel, smell, taste, sound. Jmennou část přísudku tvoří adjektivum nebo substantivum. Adjektivum se vyskytuje v případech jako you look gorgeous vypadáš nádherně, he felt ill cítil se špatně, the cloth feels soft látka je měkká, the scent smells nice ten parfém má příjemnou vůni, the wine tastes bitter to víno je hořké, má hořkou chuť, that sounds odd to zní divně apod. Faces looked pale in the early light. (Lee 191) V ranním světle obličeje vypadaly bledé.
Na rozdíl od adjektiva, jež je indikátorem funkce sponové, adverbium signalizuje sloveso plnovýznamové, srov. he looked sternly díval se přísně – he looked stern vypadal přísně. Má-li adverbium stejný tvar jako adjektivum, dochází k dvojznačnosti: he looked hard (a) vypadal tvrdě, (b) díval se usilovně, intenzivně.

Poznámka: V americké angličtině dochází k dvojznačnosti v případech jako the boy looked backward (a) chlapec vypadal zaostalý, (b) chlapec se (po)díval dozadu. V britské angličtině mívá adverbium tvar na -wards: (a) the boy looked backward – (b) the boy looked backwards.

Feel se chová různě podle toho, zda je podmět životný nebo neživotný. S životným podmětem je možný průběhový tvar (I am feeling better cítím se lépe), což není možné u podmětu neživotného (*the carpet is feeling soft). Naproti tomu feel s neživotným podmětem připouští rozvití typu to me: the surface felt smooth to me povrch mi připadal hladký.
Jmenná část přísudku může též být vyjádřena substantivem, např. she felt a different person cítila se jiným člověkem, he looked a fool vypadal jako blázen. V těchto případech jde často o kvalifikaci nepravým zařazením (viz 13.23.12b). Častěji však mívá predikativní jméno předložku, např. I feel like a different person cítím se jako jiný člověk, it sounds like a joke zní to jako vtip, he looks like a fool.
Predikativní substantivum po smell a taste se pojí s like nebo of: it smells like sherry voní to jako sherry, the market hall smelt of fish tržnice byla cítit rybami (v tržnici bylo cítit ryby), it tastes like vinegar chutná to jako ocet, the soup tastes of garlic v polévce je cítit česnek. Jak je zřejmé z českých ekvivalentů, vazba s of a s like má jiný význam: it smells / tastes like beer má to chuť / vůni jako pivo = it smells / tastes as if it were beer (podle chuti / vůně by to mohlo být pivo); the cake tastes / smells of rancid fat koláč chutná po žluklém omastku / je cítit žluklým omastkem = the cake tastes / smells as if it contained rancid fat koláč chutná / je cítit, jako kdyby v něm byl žluklý tuk.
Feel a look se vyskytují též s vazbou reflexivní: she doesn't feel quite herself today dnes se necítí ve své kůži, you are looking yourself again už jste si zase podobný, už zase vypadáte dobře. Look může být doplněno infinitivem to be: he looked to be stronger than he really was vypadal silnější než ve skutečnosti byl. Look se dále vyskytuje v ustálených vazbách she doesn't look her age nevypadá na svůj věk, she looks her best in sports-clothes vypadá nejlépe ve sportovním.
K sponovým slovesům tohoto druhu lze též řadit případy jako the wine drank flat víno bylo vyvětralé (bez chuti), filter-tipped cigarettes smoke delicious cigarety s filtrem jsou výtečné, crackers alone eat very dry krekery samotné jsou velmi suché apod., neboť implikují atributivní vztah: the wine was flat (when it was drunk), filter-tipped cigarettes are delicious (when smoked), crackers are very dry (when eaten alone).
(b) Verbonominální predikace se slovesy sponovými vyjadřujícími různý jistotní postoj k faktivnosti atributivního vztahu: seem, appear, prove, turn out. Seem a appear relativizují faktivnost atributivního vztahu, kdežto prove a turn out ji potvrzují. Podobně jako look v předchozí skupině je appear dvojznačné, následuje-li tvar, který může být jak adjektivum, tak adverbium, srov. the difference appears quite clear rozdíl se zdá zcela jasný – the difference appears quite clearly rozdíl se ukazuje (projevuje) zcela jasně; the train appeared fast (a) vlak se objevil (přijel) rychle, (b) vlak se zdál rychlý.
Všechna slovesa této skupiny se vyskytují s adjektivem nebo substantivem a mohou být doplněna infinitivem be: quite the opposite seems (to be) true pravý opak se zdá (být) pravdou, his decision appears (to be) final jeho rozhodnutí se zdá (být) konečné, she proved to be a competent nurse ukázala se jako schopná ošetřovatelka, he turned out an excellent guide ukázal se být výborným průvodcem.
Seem a appear dovolují vyjádření osoby, z jejíhož hlediska je faktivnost děje relativizována, pomocí předložkové vazby s to: what he said appeared quite sensible to me co říkal, se mi zdálo docela rozumné. It seemed in no way strange to the fourteen year old boy. (Greene 2) Čtrnáctiletému chlapci se to nezdálo vůbec divné.
Prove se navíc vyskytuje ve vazbě reflexivní: she proved herself (to be) an economical housewife ukázala se být šetrnou hospodyní. Reflexivní vazba se vyskytuje především u životných podmětů, u nichž často implikuje moment volní. Po neživotném podmětu je v reflexivní vazbě be obligatorní: the coal supply proved itself to be insufficient.
(c) Predikace se slovesy sponovými vyjadřujícími setrvání v nějakém stavu: remain, stay, keep, go, continue, stand, rest aj. Slovesa této skupiny se vyskytují většinou s adjektivy, predikativní substantivum bývá u remain, které též dovoluje vyjádření osoby, vůči které příslušný stav platí: They remained for me the true heroes of my early life. (Lee 183) Zůstali pro mne pravými hrdiny mého raného života. Substantivum se někdy vyskytuje také po keep a continue: we kept / continued friends zůstali jsme přáteli. Po stand se vyskytuje predikativní substantivum v ustálených vazbách: to stand godmother jít za kmotru, to stand sponsor to a child být ochráncem (dítěti). Častější jsou vazby adjektivní: the lubricant remains liquid even at very low temperatures mazivo zůstává tekuté i při velmi nízkých teplotách, he tried to stay calm snažil se zůstat klidný, keep quiet buďte zticha, the remark went unnoticed poznámka zůstala bez povšimnutí, the weather continued / kept fine počasí bylo stále pěkné, he stood firm zůstal pevný, you may rest assured of our support můžete si být jist naší podporou aj.
Po continue lze doplnit infinitiv to be: we continued to be friends, the weather continued to be fine. Continue je též sloveso fázové (viz 13.24).
S předložkovými vazbami lokativními jsou tato slovesa plnovýznamová (stejně jako be). Vyjadřují „nacházet se někde“ + rys „setrvání“, např. the headquarters should remain in the centre of the town ústředí by mělo zůstat ve středu města, during his illness she kept by his bedside po dobu jeho nemoci setrvávala u jeho lůžka. S předložkovou vazbou kvalifikující mají ovšem funkci sponovou, např. he keeps in excellent health těší se stále výbornému zdraví, the poet remained in oblivion for two centuries básník zůstal zapomenut po dvě století.
(d) Predikace se slovesy sponovými vyjadřujícími změnu stavu: become, turn, grow, get, go, come, fall, make aj. V češtině jim odpovídají vedle slovesa stát se (nějakým, něčím) slovesa s předponou vyjadřující nejčastěji počáteční nebo konečnou fázi děje. Většina těchto sloves se vyskytuje s adjektivem, substantivum se užívá jen po některých (become, turn, fall, make): he has become indispensable to us stal se nám nepostradatelným, her hair is turning grey vlasy jí šedivějí, she grew / turned pale zbledla, get ready připravte se, the food went bad jídlo se zkazilo, he fell ill onemocněl, the horse fell lame kůň se zchromil. The condition has steadily grown worse. (Gordon 33) Ten stav se ustavičně zhoršoval. The manufacture of cloth became for a time America's greatest industry. (Jones 90) Výroba látek se na čas stala největším americkým průmyslem. A friend doesn't make a good psychiatrist. (Greene 52) Přítel není dobrým psychiatrem.

Poznámka 1: Užívání členu po become je stejné jako po be, tj. zařazení do třídy vyžaduje člen neurčitý (he became a journalist stal se novinářem), zařazení do jednočlenné třídy bezčlennost, případně člen určitý: he became king / chairman / leader stal se králem / předsedou / vůdcem. Po turn se však tyto rozdíly stírají, predikativní substantivum je vždy bez členu: he turned journalisthe turned leader.

Poznámka 2: Go patří jednak k skupině remain, např. the remark went unnoticed poznámka prošla bez povšimnutí, jednak k become, např. I shall go mad já se z toho zblázním.

Come se vyskytuje nejčastěji s minulým participiem od sloves s předponou un- (roz-): the seam came unstitched šev se rozpáral, the knot came untied uzel se rozvázal; jinak jen v některých ustálených spojeních: our dream has came true náš sen se uskutečnil, the handle has come loose držadlo se uvolnilo. Come se dále vyskytuje jako jediné sloveso této skupiny s to be: she came to be his admirer stala se jeho obdivovatelkou. Come to be implikuje delší trvání a jistou nahodilost. V této vazbě come vyjadřuje fázovost (viz 13.24). Come se dále vyskytuje v předložkové vazbě se substantivem, např. to come to a halt zastavit se, to come to an end skončit apod. (Sponová funkce come v těchto vazbách je zřejmá z toho, že vazbu lze nahradit příslušným slovesem: to halt, to end.)
K této skupině dále patří některá slovesa, jejichž sponová konstrukce je omezena jen na některá spojení, např. the door blew / flew open dveře se rozletěly, the man flew into a rage muž se rozzuřil, the rivers are running dry řeky vysychají, the supplies are running short zásoby docházejí, the material has worn thin látka se opotřebovala, the dog has broken loose pes se utrhl od řetězu aj. Break se rovněž vyskytuje v předložkové vazbě s into + substantivum, vyjadřující počáteční fázi děje: he broke into a run rozběhl se, dal se do běhu apod.
Také případy jako these fish smoke as black as eel (tyto ryby jsou po vyuzení černé jako úhoř), in soapy water the material washes perfectly clean (v mydlinkové vodě se ta látka vypere dokonale čistě), the knot pulls tight (uzel se dá pevně utáhnout) je možno počítat k predikacím typu become + adjektivum, neboť znamenají “these fish become as black as eel when smoked”, “the material becomes perfectly clean when washed in soapy water”,“the knot becomes tight when pulled”.