3.11.24

Některá substantiva mají v plurálu nulový exponent, tj. obě čísla mají stejný tvar. Vedle ojedinělých substantiv jako counsel právní zástupce (both counsel protested oba právní zástupci protestovali), craft loď, člun, aircraft letadlo (a small craft malý člun, all kinds of craft všechny možné lodi), offspring potomek, ratolest, dítě (their only offspring jejich jediná ratolest, all their offspring všechny jejich děti), means prostředek (every means has/all possible means have been tried zkusil se každý možný prostředek/zkusily se všechny možné prostředky), lze vyčlenit tyto skupiny substantiv:
(a) Substantiva označující některé druhy lovné a chovné zvěře. Některá substantiva této skupiny mají plurál jen bez koncovky, např. sheep ovce, grouse tetřev(i), salmon losos(i), srov. a stray sheep zaběhlá ovce, several stray sheep několik zaběhlých ovcí, a flock of sheep stádo ovcí. U jiných je sice pravidelný plurál na -(e)s možný, avšak užívá se zřídka (k označení jednotlivých jedinců nebo druhů příslušné odrůdy). Většinou se užívá plurálu bez koncovky, který označuje příslušnou lovnou a některou chovnou zvěř kolektivně (zejména v příslušném prostředí, srov. a herd of elephant stádo slonů, elephant and lion in the game reserves sloni a lvi v rezervacích – elephants and lions in the zoo sloni a lvi v zoo). Také označení pokrmů z této zvěře má tvar bez koncovky, avšak zde jde o nepočitatelný singulár. Např. antelope(s) antilopy, buffalo(es) bůvoly, carp(s) kapři, deer vysoká zvěř, duck divoké kachny, fish(es) ryby, moose(s) losi, partridge(s) koroptve, pike(s) štiky, reindeer sobi, trout pstruzi aj. Např. paths made by buffalo stezky vyšlapané bůvoly. In midsummer trout are scarce in the creek. Uprostřed léta je v potoce pstruhů málo. I caught a fish/two fish(es). Chytil jsem jednu rybu/dvě ryby; a shoal of fish hejno ryb. We had fish and chips for supper. K večeři jsme měli smaženou rybu s hranolky. Ale The fishes of the Black Sea. Ryby Černého moře.
Bezkoncovkový plurál u některých druhů zvěře je výjimečný, většina označení živočichů tvoří plurál pravidelnou koncovkou (birds ptáci, snakes hadi, mammals savci, cows krávy, horses koně, dogs psi, cats kočky, parrots papoušci, lizards ještěrky, crows vrány, vultures supi aj.).
(b) Jména národů na -ese: a Chinese Číňan – the Chinese Číňani, a Japanese Japonec – the Japanese Japonci, a Portuguese Portugalec – the Portuguese Portugalci, a Vietnamese Vietnamec – the Vietnamese Vietnamci apod.
(c) Některá substantiva onačující počet nebo míru mívají bezkoncovkový plurál po určité číslovce, popř. i jiném číselném výrazu, srov. two dozen eggs dva tucty vajec, ale I have been there dozens of times byl jsem tam mnohokrát. Several hundred/thousand/million people několik set/tisíc/miliónů lidí, ale hundreds/thousands/millions of people stovky/tisíce/milióny lidí, ten ton of cargo deset tun nákladu, ale he has tons of money má spousty peněz, two stone of flour 28 liber mouky (stone = 14 liber), six gross (of) pencils dva veletucty tužek, fifty head of cattle padesát kusů dobytka, five brace of partridge pět párků koroptví. Foot a pound mívají tvar singuláru po číslovce, následuje-li další číslovka, např. six foot two šest stop a dva palce – six feet šest stop, two pound fifty – dvě libry a padesát pencí – two pounds dvě libry.
Singulárový tvar je pravidlem, stojí-li číslovka s příslušnou jednotkou v atributu: a three-mile walk třímílová chůze, procházka, a two-hour drive dvouhodinová jízda, a ten-minute break desetiminutová přestávka, a five-pound note pětilibrová bankovka, a ten-dollar bill desetidolarová bankovka apod.

Poznámka: Hovorové konstrukce these kind of films (tento druh filmů, filmy tohoto druhu, takové filmy), those sort of people (ten druh lidí, takoví lidé), all manner of toys (všechny možné hračky) se rovněž podobají konstrukci s bezkoncovkovým plurálem, avšak spojení kind of, sort of, manner of v těchto vazbách už nemá plnou substantivní platnost, nýbrž povahu složeného adjektiva, srov. české ekvivalenty takový, všechny možné. V pečlivém jazyce se místo těchto vazeb užívá films of this kind filmy tohoto druhu, takové filmy, people of that kind lidé toho druhu, takoví lidé.