8.5 Formální třídy lexikálních sloves

Všechna ostatní slovesa tvoří z morfologického hlediska (odhlížíme-li od rozdílů v tvoření préterita a minulého příčestí, viz 8.13 a 8.2) jednu třídu: mají všechny flektivní tvary: (slovesný základ, 3. os. singuláru na -(e)s, tvar ing-ový a preteritální a tvar pro minulé příčestí, ať už jsou poslední dva tvary formálně rozlišeny nebo ne), účastní se všech slovesných kategorií (pokud je účast v slovesných kategoriích omezena, jde o omezení motivované sémanticky, nikoliv formálně, tj. příslušná kategorie je neslučitelná s významem slovesa) a otázka a zápor se v prostém prézentu a préteritu tvoří pomocí do, které je též jejich proformou.
Převážná většina těchto sloves jsou slovesa plnovýznamová, lexikální, avšak patří sem i slovesa, jejichž lexikální význam je více či méně oslaben.

Poznámka: Sloveso be a v britské úzu zčásti i sloveso have uchovávají své formální anomálie i mimo funkci pomocného slovesa.