8.62.2 Slovesa z hlediska tranzitivity neutrální

Četná slovesa vyjadřují působení na nějaký objekt a/nebo zaměření na nějaký cíl, což se syntakticky projevuje přítomností předmětu, popř. dvou předmětů nebo předmětu a příslovečného určení.
Charakteristickým rysem anglického slovesa je neutrálnost z hlediska tranzitivity/intranzitivity, tj. u velkého množství slovesa se tranzitivnost/intranzitivnost na samotném slovese neprojevuje, neboť sloveso má v obou případech stejný tvar. V češtině je formální nevyznačení tranzitivnosti/intranzitivnosti vzácné, intranzitivní sloveso se od příslušného tranzitivního většinou liší, často částicí se, srov. bend ohnout (se), boil vařit (se), burn hořet, spálit, contract stáhnout (se), dissolve rozpustit (se), fill plnit (se), form tvořit (se), gather shromáždit (se), heal hojit (se), hang viset, věšet, lengthen (pro)dloužit (se), roll kutálet (se), submerge ponořit (se) aj.