3.42 Maskulina a feminina rozlišená slovotvornými prostředky

Substantiva obou rodů mají společný základ a liší se buď sufixem (přechylování), nebo u kompozit složkou označující příslušné pohlaví.
Na rozdíl od češtiny je přechylování v angličtině dost řídké. Nejběžnější je přechylovací sufix feminin -ess, často provázený změnami v kmeni, např. actor herec – actress herečka, adventurer dobrodruh – adventuress dobrodružka, benefactor dobrodinec – benefactress dobrodinka, count hrabě – countess hraběnka, duke vévoda – duchess vévodkyně, emperor císař – empress císařovna, god bůh – goddess bohyně, heir dědic – heiress dědička, host hostitel – hostess hostitelka, master pán – mistress paní, prophet věštec – prophetess věštkyně, proprietor majitel (např. hotelu) – proprietress majitelka, shepherd pastýř – shepherdess pastýřka, steward steward – stewardess stewardka, tiger tygr – tigress tygřice, traitor zrádce – traitress zrádkyně, waiter číšník – waitress číšnice aj.
Řidčeji se vyskytují jiné přechylovací sufixy, např. hero hrdina – heroine hrdinka, usher uvaděč (v biografu apod.) – usherette uvaděčka, widow vdova – widower vdovec, bride nevěsta – bridegroom ženich (u posledních dvou párů je odvozený člen maskulinum).
Specificky anglický prostředek rozlišování rodu je užívání kompozit, jejichž jednu složku tvoří man/woman, gentleman/lady, boy/girl, male/female nebo jiné označení rodu, např. men teachers učitelé – women teachers učitelky, boy students studenti – girl students studentky, sportsman sportovec – sportswoman sportovkyně, laundryman zaměstnanec prádelny – laundrywoman pradlena, zaměstnankyně prádelny, male readers čtenáři – female readers čtenářky, man-servant sluha – maid-servant služebná, tom-cat kocour – pussy-cat kočka, turkey-cock krocan – turkey-hen krůta, he-goat kotel – she-goat koza aj. (plurál těchto kompozit viz 3.11.26).