4.72.23 Kompozita s any

Podobně jako some (viz 4.72.13) a every (viz 4.71.1) any tvoří pronominální kompozita anybody, anyone označující osobu, anything označující věc. Adverbiální kompozita zahrnují místní anywhere a časové at any time, ever, přičemž ever je omezeno (kromě některých ustálených spojení, viz 4.71.1, pozn.) na otázky a věty záporné. Kompozita s any se užívají stejným způsobem jako samotné any.
V tázacích a záporných větách plní stejnou funkci jako kompozita se some v odpovídající větě oznamovací kladné, tj. odpovídají českým složeninám s ně- a ni-, srov. We'll send someone there. Pošleme tam někoho. Will you send anyone there? Pošlete tam někoho? We shan't send anyone there. Nikoho tam nepošleme. Podobně adverbiální kompozita, srov. It must be somewhere here. Musí to být někde tady. Can it be anywhere here? Může to být někde tady? It can't be anywhere here. Tady to nikde nemůže být.

Poznámka: V tázacích větách vyjadřujících nabídku nebo výzvu se obvykle užívá some a jeho kompozit (viz 4.72.14), avšak někdy se vyskytuje výraz s any, např. Does anybody want any more tea? Chce někdo ještě čaj? Somebody by v tomto případě nabídku omezilo na jednu osobu.

Na anybody, anyone se odkazuje zájmenem 3. os. singuláru maskulina (popř. feminina, je-li zřejmé, že jde o ženu) nebo 3. os. plurálu, např. Has anyone lost his/their keys? (Ne)ztratil někdo klíče? Anybody podobně jako somebody (viz 4.72.13, pozn. 1) může též označovat důležitou osobnost, např. If you want to be anybody… Chceš-li být někým (důležitým)…
V záporných větách jsou kompozita se some a any v důsledku různého dosahu záporu významově rozlišena, srov. Why don't you say something? Proč něco neřekneš? (= řekni něco) – Why don't you say anything? Proč nic neříkáš?
V kladných větách oznamovacích odpovídají kompozita s any českým výrazům na -koliv, např. Anything is preferable to permanent boredom. Cokoliv/Všechno je lepší než trvalá nuda. A salesman's place is anywhere but in the office. (Fraser 137) Místo obchodního zástupce je kdekoliv (všude) kromě v kanceláři.
V podmínkových větách se většinou vyskytují kompozita s any, která významově odpovídají příslušným výrazům se some, srov. If I see anything suitable, I'll let you know. Uvidím-li něco vhodného, dám vám vědět. Kompozita s any (-koliv) však nejsou vyloučena, což může v některých případech vést k dvojznačnosti, např. If anybody can swim this channel, I can do it. (1) Může-li někdo přeplavat tento kanál, jsem to já (= If there is anyone who can…) (2) Může-li kdokoliv/každý přeplavat tento kanál, mohu i já.