9.34.1 Předložky způsobové v užším smyslu

with – slovesnému ději se přičítá nějaká vlastnost, vyjádřená v češtině zpravidla adverbiálně. Treat his glass with care = carefully. Zacházejte s touto sklenicí opatrně.
without – slovesnému ději se upírá nějaká vlastnost. V češtině zpravidla předložka bez nebo vyjádření adverbiálí. I can say it without hesitation. Mohu to říci bez váhání.
by – uvádí část celku, jehož se týká děj. V češtině za + akuz. I caught him by the arm. Chytil jsem ho za paži.
in = v (uvádí způsob usořádání): children were sitting in rows děti seděly v řadách, the novel first appeared in instalments román nejprve vycházel na pokračování.
like = jako (vyjadřuje shodný způsob): Don't talk like that! Nemluv tak!
unlike = na rozdíl od (vyjadřuje neshodný způsob): Unlike his predecessor, he believed in democracy. Na rozdíl od svého předchůdce věřil v demokracii.
at se vyskytuje v řadě ustálených frazeologických spojení: at first sight na první pohled, at random namátkou, nahodile, at all costs za každou cenu, the train is travelling at 60 miles an hour vlak jede rychlostí šedesát mil za hodinu. The ship was going at full speed. Loď jela plnou rychlostí. (Poslední případy již přecházejí k určení míry.)