8.44.8 Dare

K modálním slovesům patří též dare, které vyjadřuje pouze modalitu dispoziční: odvážit se, troufat si. Původce modality je totožný s původcem děje. Vyskytuje se nejčastěji v otázce a záporu, např. how dare you say a thing like that? jak se opovažuješ říci něco takového?, I dare not ask him netroufám si zeptat se ho. Dare může odkazovat i na minulost, zejména v nepřímé řeči, např. he said he daren't ask řekl, že si netroufá se zeptat, ale i jinde: I wanted to ask but I daren't chtěl jsem se zeptat, ale netroufal jsem si. Dare se též časuje jako sloveso lexikální a někdy dochází k míšení obou konjugací (viz 8.43).

Literatura: Boyd – Thorne 1969, Coates 1983, Diver 1964, Dušková 1972b, Ehrmann 1966, Halliday 1970a, Hermerén 1978, Chlebnikova 1976, Johannesson 1976, Joos 1964, Palmer 1979, Panevová – Benešová – Sgall 1971, Poldauf 1947b, Rivière 1981.