13.3 Předmět

Předmět je rozvíjející větný člen, který rozvíjí sloveso, v některých případech též adjektivum. V závislosti na slovese je buď větným členem obligatorním, konstituujícím větný typ (viz 12.22.2), např. by learning a foreign language pupils acquire a new skill učením se cizímu jazyku si žáci osvojí novou dovednost, nebo členem fakultativním, např. he writes (articles / reviews / reports) for our journal píše pro náš časopis (články / recenze / zprávy).
Formálně je předmět v angličtině odlišen pouze u zájmen osobních (me, him, her, us, them) a tázacího a vztažného who (whom). U ostatních zájmen a u všech substantiv je předmětový tvar stejný jako podmětový a liší se pouze postavením.
Na rozdíl od češtiny, v níž nutnost či nemožnost předmětového doplnění většinou vyplývá z distinktivní slovesné valence (sloveso je buď tranzitivní nebo intranzitivní a přechod mezi oběma třídami je zpravidla provázen formálními změnami), v angličtině je mnoho sloves, která jsou z tohoto hlediska neutrální (viz 8.62.2).