12.21.1

Sponové sloveso zahrnuje pouze jednoho aktanta, podmět, kterému připisuje nějaký znak, vyjádřený jmennou částí přísudku (viz 8.61). Vlastní významové jádro predikace vyjadřuje jmenná část přísudku, která je nezbytným doplněním sponového slovesa jak po stránce formální, tak po stránce významové. Pokud je jmenná část přísudku vyjádřena substantivem, je toto substantivum vždy koreferenční s podmětem (nemá vlastního referenta). Základní větný vzorec se sponovým slovesem je S-Vkop-NomPred. Z hlediska větné sémantiky lze u tohoto typu rozlišit několik podtypů.
(a) Predikace kvalifikující, např. my decision is final moje rozhodnutí je konečné (viz 13.23.11).
U tohoto typu je mezi angličtinou a češtinou v zásadě shoda, rozdíly jsou v případech jako the pillars are not the same height ty sloupy nejsou stejně vysoké (stejné výšky), the plank is not the right length prkno nemá správnou délku, kde odpovídající český typ mívá predikativní jméno v genitivu nebo proti anglickému be je české mít.
Dále jsou rozdíly rázu frazeologického u kvalifikující predikace realizované předložkovou vazbou, srov. she is at a disadvantage / at a loss je v nevýhodě / na rozpacích, this question is of great interest tato otázka je velmi zajímavá.
Kvalifikující predikace může kromě adjektiva obsahovat též infinitiv, např. you are very kind to invite me jste velmi laskav, že mě zvete (viz 13.23.11a), he is hard to please je těžké mu vyhovět, těžko se mu vyhoví (viz 13.23.11a). Typ he is hard to please odpovídá české větě reflexivní dispoziční (viz 12.31.22).
(b) Predikace dějová (viz 13.23.11c), např. such discussions are productive only of quarrels takové diskuze vedou jen k hádkám, we are all early risers všichni brzy vstáváme. První typ, příznačný pro knižní styl, je pro angličtinu specifický. Druhý se vyskytuje i v češtině, srov. I am not a big eater nejsem velký jedlík, ale je řidší. Omezuje se na vyjadřování obecné charakteristiky.
Predikace dějová může být též pasivní, např. the patient is under observation pacient je pozorován (srov. pod kontrolou).
(c) Predikace klasifikující (viz 13.23.12), např. his sister is a librarian jeho sestra je knihovnice.
Klasifikace a kvalifikace se stýkají v případech, kdy je predikativní substantivum modifikováno adjektivem, např. he is a promising student je to nadějný student. Je-li význam predikativního substantiva inkludován ve významu podmětu, jde o kvalifikaci formou klasifikace, neboť nový sémantický rys je v tomto případě vyjádřen jen modifikujícím adjektivem, srov. her brother is an ambitious man její bratr je ctižádostivý člověk (srov. sémanticky ekvivalentní her brother is ambitious její brar je ctižádostivý).
Kvalifikace nepravým zařazením je v angličtině častější než v češtině, a kromě toho má dva zvláštní podtypy, které v češtině nemají obdobu: the job is an exacting one ta práce je náročná, hers was a fruitful life její život byl plodný. V prvém případě se predikativní substantivum opakuje v predikativní části prostřednictvím proformy one, v druhém případě je podmětové samostatné posesivum proformou predikativního substantiva (viz 13.23.12).
(d) Predikace identifikační, např. the tall man is the guide ten vysoký muž je průvodce (viz 13.23 a 13.23.12). Predikativní substantivum v identifikačním typu má zpravidla člen určitý, avšak může mít i člen neurčitý. Věta he was a friend of mine může podle kontextu vyjadřovat buď klasifikaci nebo identifikaci. O klasifikaci jde v případě jako I thought he was a friend of mine but he let me down myslel jsem, že je můj přítel (mým přítelem), ale nechal mě na holičkách. S identifikací máme co činit v kontextu jako I saw a man walking towards me; for a moment I thought he was a friend of mine (neurčitá determinace specifická, viz 3.32.3). Viděl jsem nějakého muže, jak jde ke mně; okamžik jsem myslel, že je to (jeden) můj přítel. V češtině u klasifikačního typu může být predikativní jméno v instrumentálu.
Identifikační typ mívá často v přísudkové části infinitiv (viz 15.12.1), gerundium (viz 15.22) nebo větu vedlejší (viz 16.21.1 a 16.22.1), např. his job is to run errands jeho práce je vyřizovat pochůzky, this is wandering from the point to je odbočování od věci, the odd thing about his presents is that nobody wants them zvláštní na jeho darech je to, že je nikdo nechce.
Zvláštní podtyp identifikační predikace tvoří rozštěpené věty, např. this is where I work tady pracuji (viz 14.35.6).