16.22.22 Vztažné věty nerestriktivní

(a) Nerestriktivní vztažné věty se uvozují zájmeny who nebo which, která mají stejnou distribuci jako ve vztažných větách restriktivních (viz 16.22.21c). Na rozdíl od restriktivních vět mají intonaci vsuvky, tj. mezi antecedentem a relativem je pauza, což se projevuje v interpunkci přítomností čárky. Např. The last guest, who left before midnight, was Mr. Brown. Poslední host, který odcházel před půlnocí, byl pan Brown. (= Jako poslední z hostů odcházel pan Brown, a to před půlnocí.) Táž věta může být restriktivní (s nepřerušenou intonací a bez čárky): The last guest who left before midnight was Mr. Brown. Znamená pak „Několik hostů odešlo před půlnocí, jako poslední z nich odešel pan Brown. Někteří hosté se zdrželi přes půlnoc.“
Antecedent nerestriktivní vztažné věty je nejčastěji vlastní jméno osobní nebo zeměpisné, popř. ekvivalentní pojem (třída o jednom členu), např. He was initiated into music by his father, who was the village organist. Do hudby ho uvedl jeho otec, který byl místním varhaníkem. Elipsou relativa a be v tomto případě vzniká volný přístavek (viz 13.62): his father, the village organist.
Podobně jako v restriktivních vztažných větách ani v nerestriktivních větách nelze užít who, je-li antecedent vztažné věty predikativní substantivum, např. He behaves like a very important person, which he is not. Chová se jako velmi důležitá osoba, kterou není.
Which může mít též funkci determinátoru (srov. české kterýžto), např. He was born in 1666, in which year London was devastated by the Great Fire. Narodil se 1666, v kterémžto roce byl Londýn zpustošen velkým požárem.
Nerestriktivní vztažné věty odpovídají souřadným větám s osobním zájmenem nebo demonstrativem, srov. She dropped the vase, which broke.She dropped the vase and it broke. Upustila vázu, která se rozbila. – Upustila vázu a ta se rozbila. Děj v nerestriktivní vztažné větě v těchto případech vyjadřuje následnost na rozdíl od děje ve větě restriktivní, který není takto časově omezen. Srovnej He kicked the dog, which bit him. Kopl psa, který (a ten) ho kousl. – He kicked the dog that bit him. Kopl psa, který ho (předtím) kousl, popř. iterativně: Kop(a)l (toho) psa, který ho kousal.
(b) Nerestriktivní vztažné věty se vyskytují též po větném antecedentu. Relativum je v tomto případě which což, např. There are scientists who pride themselves on believing nothing at all, which is fine and healthy, but not very creative. (Fraser 108) Jsou vědci, kteří se pyšní tím, že nevěří vůbec ničemu, což je pěkné a zdravé, ale ne moc tvořivé. He quarrelled with his chief, as a result of which he was transferred. Pohádal se se svým šéfem, v důsledku čehož byl přeložen.
Na větný antecedent může odkazovat i which ve funkci determinátoru, např. You say you are all right and you seem so, in which case there is no reason for changing our plans. Říkáš, že jsi v pořádku, a zdá se, že ano, v kterémžto případě není důvod měnit naše plány.
Jako jiné nerestriktivní věty vztažné lze i tyto věty nahradit souřadnou větou s demonstrativem, srov. That is fine and healthy..., To je pěkné a zdravé..., As a result (of this) he was transferred. V důsledku toho byl přeložen. In that case there is no reason... V tom případě není důvodu...
Vedle which se ve funkci větného relativa vyskytuje též as. Na rozdíl od which může stát i před větou, na kterou odkazuje, např. As I (had) expected, all shops were closed. Jak jsem očekával, všechny obchody byly zavřeny. – All shops were closed, as / which I (had) expected. Všechny obchody byly zavřeny, jak / což jsem očekával. Užívání as je omezeno na případy, kdy děj věty vztažné předchází před dějem věty řídící nebo je s ním současný. Vyjadřuje-li vztažná věta děj následný, je možné jen which, srov. As I had expected / As was natural, the quarrel ended in a reconciliation. Jak jsem očekával / Jak bylo přirozené, hádka skončila smířením. – The quarrel ended in a reconciliation, which (nikoliv *as) surprised me. Hádka skončila smířením, což (*jak) mě překvapilo.