3.11.1

Jediný produktivní prostředek tvoření plurálu je koncovka s třemi výslovnostními variantami [ɪz], [s], [z] psané formy -(e)s. Distribuce výslovnostních variant závisí na tom, jak je příslušné substantivum zakončeno.
Varianta [ɪz] se vyskytuje po [s], [z], [ʃ], [ʒ], [tʃ], [dʒ], např. source [sɔːs] zdroj – sources [sɔːsɪz] zdroje, pause [pɔːz] pauza, přestávka – pauses [pɔːsɪz] pauzy, přestávky, bush [bʊʃ], keř – bushes [bʊʃɪz] keře, garage [ɡærɑːʒ] garáž – garages [ɡærɑːʒɪz] garáže, ditch [dɪtʃ] příkop – ditches [dɪtʃɪz] příkopy, cottage [kɒtɪdʒ] domek – cottages [kɒtɪdʒɪz] domky.
Variantou [s] se tvoří plurál substantiv zakončených na neznělou souhlásku kromě [s], [ʃ], [tʃ], např. trip [trɪp] výlet – trips [trɪps] výlety, point [pɔɪnt] bod – points [pɔɪnts] body, brook [brʊk] potok – brooks [brʊks] potoky.
Varianty [z] se užívá po znělých souhláskách kromě [z], [ʒ], [dʒ] a po vokalickém zakončení, např. pub [pʌb] hospoda – pubs [pʌbz] hospody, road [rəʊd] silnice – roads [rəʊdz] silnice, peg [peg] kolík – pegs [pegz] kolíky, notion [nəʊʃən] představa – notions [nəʊʃənz] představy, arrow [ærəʊ] šíp – arrows [ærəʊ]/ šípy, ray [reɪ] paprsek – rays [reɪz]/ paprsky, pillar [pɪlə] sloup – pillars [pɪləz] sloupy.

Poznámka: Varianta [s] po znělé souhlásce a vokalickém zakončení je u plurálů pence [pens] a dice [daɪs]. V obou případech jde o izolované tvary bez odpovídající singulárové formy. Singulár penny tvoří pravidelný plurál pennies, který se užívá o jednotlivých mincích (I need ten pennies. Potřebuji deset pennyových mincí), kdežto pence označuje peněžní částku (It cost ten pence. Stálo to deset pencí.). Dice se v současném jazyce chápe jako plurál tantum s významem „hrací kostky“, „hra v kostky“. Singulár die ve významu „hrací kostka“ je kromě přísloví The die is cast (Kostky jsou vrženy, srov. plurál v češtině) řídký. Ve významu „razítko“ tvoří pravidelný plurál dies.

V pravopise má pravidelná koncovka plurálu formu -s po konsonantickém zakončení, nemá-li plurál slabičnou výslovnost, tj. pro varianty [s] a [z], a nejčastěji i po zakončení vokalickém, např. bill účet – bills, effort snaha – efforts, view vyhlídka – views, fee poplatek – fees, valley údolí – valleys apod. Pokud se při neslabičné výslovnosti plurálu píše -es, není -e- součástí koncovky, nýbrž kmene, srov. volume svazek – volumes, side strana – sides.
V pravopisné formě odpovídající slabičné variantě [z] vždy před -s předchází -e-, ať jde o součást koncovky, např. wish [wɪʃ] přání – wishes [wɪʃɪz], match [mætʃ] zápalka – matches [mætʃɪz], nebo o němé -e singulárového kmene, např. price [praɪs] cena – prices [praɪsɪz], maze [meɪz] bludiště – mazes [meɪzɪz].
Plurálová koncovka -es se vyskytuje též po samohlásce, a to po -i-, kterému v singuláru odpovídá -y po konsonantu, např. duty [djuːtɪ] povinnost – duties [djuːtɪz], salary [sælərɪ] plat – salaries [sælərɪz], supply [səˈplaɪ] zásoba – supplies [səˈplaɪz] apod. Předchází-li před -y samohláska, má plurál formu na -s, srov. joy radost – joys, key [kiː] klíč – keys, tray podnos – trays.

Poznámka: Výjimka z toho pravidla zahrnuje vlastní jména, která přibírají pouze -s, např. the Ashbys Ashbyovi, the two Henrys oba Jindřichové, kompozita s -by, např. lay-by odpočívka (u silnice) – lay-bys aj. Naopak substantiva zakončená na -quy [kwɪ] mají – quies, např. soliloquy samomluva, monolog – soliloquies.

Plurálová koncovka -es se dále vyskytuje u některých substantiv zakončených na -o: potato brambor – potatoes, tomato rajské jablíčko – tomatoes, hero hrdina – heroes, Negro černoch – Negroes, torpedotorpedoes aj. Předchází-li před -o samohláska, píše se v plurálu jen -os, např. kangaroo klokan – kangaroos, radio rádio – radios, studio studio – studios aj. Pravopis -os se dále vyskytuje u vlastních jmen, např. Neros Nerové, u substantiv italského původu nebo vzniklých zkrácením, např. solo sólo – solos, soprano soprán, sopranistka – sopranos, concerto koncert pro sólový nástroj – concertos, photo fotografie – photos, kilo kilo – kilos, piano piáno – pianos aj. Vedle ustálených případů pravopis četných substantiv na -o v plurálu kolísá, např. cargo lodní náklad – cargoes, cargos, volcano sopka – volcanoes, volcanos, tornado tornádo – tornadoes, tornados, grotto umělá jeskyně – grottoes, grottos, Eskimo Eskymák – Eskimos, Eskimoes aj.
Plurál písmen, číslic a zkratek má před s apostrof, např. cross one's t's and dot one's i's být pečlivý a přesný (překrtávat t a dělat tečku nad i), in the 1920's v dvacátých letech, several M.P.'s několik poslanců, two J.P.'s dva smírčí sudí. Variantu s apostrofem však začíná zatlačovat normální pravopis, srov. in the 1920s, two MPs.