1.6 Slovo, sousloví, věta

Hranice mezi slovem a slovním spojením a slovem a větou není v angličtině tak ostrá jako v češtině. Svědčí o tom především širší užití anglických afixů. V češtině se afixace uplatňuje jen v rámci slova, kdežto v angličtině se afix může připojit i k slovnímu spojení, např. standoffish rezervovaný (srov. stand off stát stranou), old-maidish staropanenský (srov. old main stará pana), old-fog(e)yish staromódní, un-get-at-able nedostižný, těžko dosažitelný, an un-put-down-able book kniha, kterou nelze odložit (bez přečtení), one-legged man jednonohý, red-haired girl rudovláska (o příslušnosti sufixu -ed k celému slovnímu spojení one leg, red hair svědčí skutečnost, že neexistují tvary *legged, *haired), an ex-beauty queen bývalá královna krásy, an ex-film star bývalá filmová hvězda apod. Aglutinační povahu mají nejen afixy derivační, nýbrž i sufixy flektivní. Plurálový morfém se připojuje k poslední složce kompozit jako merry-go-round/merry-go-rounds kolotoč, forget-me-not/forget-me-nots pomněnka, aj. Podobně se připojuje sufix přivlastňovacího pádu k poslední složce slovního spojení, např. New Zealand's population obyvatelstvo Nového Zélandu, the Duke of York's brother bratr vévody z Yorku apod.
Afix je možno připojit i k celé větě, např. the I-don't-knowish expression on his face výraz na jeho obličeji říkající „nevím“.
Jiným dokladem pro přechodové pásmo mezi slovem a slovním spojením jsou citátové složeniny, které fungují jako jednoslovná jednotka, přestože jsou tvořeny částí věty nebo i celou větou, srov. his ne'er-do-well son jeho nepodařený syn, he had on an “I'm your superior” face tvářil se jako nadřízený (viz 1.4). Citátové složeniny tvořené celou větou svědčí též o tom, že neexistuje ostrá hranice ani mezi slovem a větou. Podobně je tomu u předložek, které v angličtině neuvozují pouze slova (jak je tomu v češtině), nýbrž i celé věty, srov. You can't see it from where you are. Odtamtud (z místa, kde jste) to nemůžete vidět (viz 16.22.1).