13.31.2

Anglický přímý předmět nejčastěji odpovídá českému předmětu v akuzativu, avšak jsou též některé rozdíly. Někdy odpovídá gentivu, např. litoval ztracené příležitosti he regretted the lost opportunity, dosáhli cíle they attained (achieved) their goal, ptal jsem se svých kolegů I asked my colleagues, nedotýkej se toho don't touch it, obává se nejhoršího she fears the worst aj.; často dativu, např. všichni mu blahopřáli everybody congratulated him, křivdil jsem jí I have wronged her, ublížil jsem vám? have I hurt you?, vysmíval se mi he mocked me, hrozil nám he threatened us, nedůvěřuji mu I don't trust him, každému lichotí he flatters everyone, ta barva ti nesluší the colour doesn't suit you, zabránil nehodě he prevented an accident, vyhýbá se odpovědnosti he avoids responsibility, posloužilo to našemu účelu it has served our purpose aj.; instrumentálu, např. mával praporkem he waved a flag, opovrhuje ženami he despises women, zavrtěla hlavou she shook her head, můžete pohybovat nohou? can you move your leg?, lomila rukama she wrung her hands, paprsky pronikají zdmi the rays penetrate the walls, mrhá penězi she squanders money, míchal čajem he stirred his tea aj.; lokálu a jiným předložkovým pádům, např. pochybuji o tom I doubt it, nebudu o tom diskutovat I am not going to discuss it, pamatuji se na to I remember it, dohlíží na naši práci he supervises our work, neodpověděl jste na mou otázku you haven't answered my question, pochutnal sis na obědě? did you enjoy your lunch?, pokračovali jsme v cestě we continued our journey, oženil se se sestrou svého přítele he married his friend's sister aj. Srovnej též české příslovečné určení místa proti anglickému lokativnímu předmětu she entered the hall vstoupila do sálu, we reached our destination dojeli jsme do cíle, he ascended the steps stoupal po schodech, the boy climbed the tree chlapec vylezl na strom, we boarded the train (the ship, the plane) nastoupili jsme do vlaku (na loď, do letadla), she left Prague odjela z Prahy aj.