14.34

Slovosled jako prostředek aktuálního členění se v angličtině uplatňuje především u některých typů příslovečného určení a v postavení předmětů ditranzitivních sloves a sloves s proměnnou vazbou. Pokud jde o inverzní typy poplatné aktuálnímu členění, představují prostředky příznakové a/nebo kontextově omezené (viz 14.37).
Příslovečné určení způsobu má postavení podle stupně výpovědní dynamičnosti v případech jako I thoroughly searched all drawers důkladně jsem prohledal všechny zásuvky – I searched all drawers thoroughly prohledal jsem všechny zásuvky důkladně, she eagerly opened the envelope dychtivě otevřela obálku – she opened the envelope eagerly otevřela obálku dychtivě. Také příslovečné určení příčiny má proměnlivé postavení podle stupně výpovědní dynamičnosti, např. we were able to finish in time thanks to good organization podařilo se nám skončit včas díky dobré organizaci – thanks to good organization we were able to finish in time díky dobré organizaci se nám podařilo skončit včas. Podobně příslovečné určení účelu I turned the radio down so as not to disturb my neighbours pustil jsem rádio potichu, abych nerušil sousedy – in order not to disturb my neighbours I turned the radio down abych nerušil sousedy, pustil jsem rádio potichu.
Místní a časové určení v koncovém postavení mohou mít funkci pouhé kulisy děje, a pak patří k prvkům tematickým, nebo slovesný děj blíže specifikují, a pak fungují jako vlastní réma. Srovnej traffic keeps to the left in England v Anglii se jezdí vlevo (tematické kulisové určení) – I met him in England seznámil jsem se s ním v Anglii (rematická specifikace děje). Podobně it was very nice yesterday včera to bylo velmi pěkné – the party was yesteday večírek byl včera.
Postavení podle výpovědní dynamičnosti se zčásti uplatňuje i u předmětu slovesa s adverbiální částicí. Pronominální předmět (tematizovaný kontextem) má gramatické postavení před částicí, což zároveň odpovídá i nízkému stupni jeho výpovědní dynamičnosti, srov. he put it off odložil to. U substantivního předmětu, u něhož je možné obojí postavení, pozice před částicí je více ve shodě s nižším stupněm výpovědní dynamičnosti u předmětu kontextově zapojeného, srov. he made the excuse up tu výmluvu si vymyslil, pozice za částicí je více ve shodě s vyšším stupněm výpovědní dynamičnosti u předmětu nezapojeného, srov. he made up an excuse vymyslel si výmluvu. Vedle těchto konfigurací se však vyskytují i opačné, v nichž zapojenost či nezapojenost předmětu není ve shodě s linearitou, srov. he broke off the top urazil vršek.

Poznámka: V postavení částice se uplatňují též vlivy regionální. Tak ve Skotsku je silná tendence klást částici před substantivum, na jihu Anglie je častější postavení za substantivem.

S proměnlivým postavením předmětu se setkáváme u četných sloves, především ditranzitivních, tj. sloves s přímým a nepřímým předmětem; slovosled obou předmětů odpovídá stupni jejich výpovědní dynamičnosti, srov. I owe my brother some money dlužím bratrovi nějaké peníze – I owe some money to my brother dlužím nějaké peníze svému bratru, he sent his colleague a wire poslal kolegovi telegram – he sent a wire to his colleague poslal telegram svému kolegovi (viz 13.32). Také některá slovesa s přímým a předložkovým předmětem nebo adverbiálním určením mají proměnnou vazbu, která umožňuje řazení předmětů podle stupně jejich výpovědní dynamičnosti, např. they provide their members with sports equipment poskytují svým členům sportovní vybavení – they provide sports equipment for their members poskytují sportovní vybavení svým členům, he packed his things into a trunk zabalil si věci do kufru – he packed the trunk with his things zabalil do kufru své věci, she made the skirt out of a coat ušila si (tu) sukni z kabátu – she made the coat into a skirt ušila si z kabátu sukni (viz 13.38).