8.44.42 Vyjadřování pravděpodobnosti

Should vyjadřuje pravděpodobnost v případech jako with an early start you should be there by noon vyjedete-li časně, měli byste tam být v poledne, five pounds sould be enough pět liber by mělo stačit, finding a qualified translator shouldn't be a problem najít kvalifikovaného překladatele by neměl být problém apod.
Rozdíl mezi should a must jako prostředky jistotní modality nespočívá jen v míře pravděpodobnosti děje. Při odkazování na budoucnost lze užít pouze should, srov. větu they should know the result tomorrow výsledek by měli znát zítra, která připouští oba druhy modality (1) je pravděpodobné, že výsledek budou znát zítra, (2) je záhodno, aby výsledek znali zítra; a větu they must know the result tomorrow výsledek musí znát zítra, která dovoluje pouze interpretaci nutnostní: je nutno, aby výsledek znali zítra. Další rozdíl vyplývá z možnosti převrácení sledu příčiny a následku, kterou připouští pouze must. Předchází-li příčina před následkem, je možno užít obou sloves (s rozdílem v stupni pravděpodobnosti děje), srov. she is an experienced teacher, she must/should know how to deal with a naughty child je to zkušená učitelka, musí/měla by vědět, jak zacházet s rozpustilým dítětem. Jestliže však příčina následuje za následkem, je možné pouze must, srov. she knows how to deal with a naughty child; she must be an experienced teacher umí zacházet s rozpustilým dítětem; musí to být zkušená učitelka. Should, pokud je vůbec možné (např. she knows how to deal with a naughty child; she should be a teacher umí zacházet s rozpustilým dítětem; měla by být učitelkou), připouští pouze interpretaci záhodnostní.