8.84.1 Forma slovesného rodu

Slovesný rod v angličtině zahrnuje aktivum (rod činný) a pasivum (rod trpný). Aktivní tvary slovesné byly popsány v 8.82.1, 8.83.1, 8.83.2, 8.83.3 a 8.83.4. Pasivní tvary se skládají z určitého tvaru pomocného slovesa be (viz 8.31.1) a minulého příčestí lexikálního slovesa (viz 8.13 a 8.2). Formální obdobou anglického pasiva je v češtině pasivum složené, vedle něhož ovšem čeština ještě disponuje pasivem zvratným.

the picture is finished/sold
the picture is finished/sold obraz je dokončen/prodán
the picture was finished/soldobraz byl dokončen/prodán
the picture has been finished/sold obraz byl dokončen/prodán
the picture had been finished/sold obraz byl dokončen/prodán
the picture will be finished/sold obraz bude dokončen/prodán
the picture will have been finished/sold obraz bude dokončen/prodán

Pasivní tvary průběhové se vyskytují zpravidla jen v prézentu a préteritu:

the picture is being finished/soldobraz se dokončuje/prodává
the picture was being finished/soldobraz se dokončoval/prodával

Jiné průběhové tvary, jako např. the house has been being built dům se stavěl, the house will be being built dům se bude stavět, se vyskytují ojediněle a většina mluvčích je nepřijímá.
Zápor a otázka se tvoří stejně jako u ostatních složených tvarů slovesných (viz 8.82.1): the picture is not finished obraz není dokončen, was the picture finished? byl obraz dokončen? hasn't the picture been finished? has the picture not been finished? nebyl obraz dokončen? the picture will not be sold obraz nebude prodán, won't the picture be sold? will the picture not be sold? obraz nebude prodán? atd.
V běžně mluvené řeči se dějové pasivum někdy tvoří pomocí slovesa get, např. somehow everything got done in time nějak se všechno udělalo včas.
V tvoření pasiva jsou mezi angličtinou a češtinou značné rozdíly vyplývající z různé povahy tranzitivnosti anglických a českých sloves a existence bezpodmětového (neosobního) pasiva v češtině.