8.51.1 Slovesa s adverbiální částicí

U sloves typu pick up (tzv. phrasal verbs) tvoří druhou složku adverbiální částice, která sama o sobě představuje buď jen adverbium, např. out, nebo adverbium a předložku, např. in, off, on, through, popř. adverbium a jiný slovní druh, např. back.
Slovesa s adverbiální částicí a slovesa s předložkou mohou tedy mít stejnou podobu, avšak chovají se různě. Ve spojení sloveso + adverbiální částice je přízvuk na částici, kdežto ve spojení sloveso + předložka je přízvuk na slovese, srov. She couldn't get ˈoff her ring. Nešel jí sundat prsten. – She ˈgot off her bicycle. Sestoupila z kola. The ring that she got ˈoff prsten, který se sundala – the bicycle that she ˈgot off kolo, z kterého sestoupila.
Následuje-li po adverbiální částici substantivní předmět, je možno částici též postponovat, avšak předložka postpozici v tomto případě nepřipouští, srov. She couldn't get her ring off. Prsten jí nešel sundat. – Ale nikoliv *She got herbicycle off. Sestoupila z kola (She got her bicycle off je možné jen ve významu „odeslala své kolo“).
Postavení osobního zájmena je v tomto případě pevné a pro obě vazby odlišné. Adverbiální částice stojí za zájmenem, předložka před zájmenem: She got it off. Sundala si ho. – She got off it. Sestoupila z něho.
Podobně look over dívat se přes (sloveso s předložkou) – look over prohlédnout (sloveso s adverbiální částicí): he looked over the fence díval se přes plot – he looked over it; he looked over the correspondence / he looked the correspondence over prohlédl korespondeci – he looked it over.

Poznámka: Postavení adverbiální částice (spolu s jinými prostředky, viz 14.3) může hrát úlohu v aktuálním členění větném, srov. he turned down an advantageous offer odmítl výhodnou nabídku – he turned the offer down nabídku odmítl. Uplatňuje se i jistý rozdíl regionální. Typ put on your coat (oblékni si kabát) je častější na severu, typ put your coat on u mluvčích jihoanglických.

O příslušnosti adverbiální částice k slovesu svědčí v případě tranzitivních sloves možnost postavení částice před předmět, neboť pravidla anglického slovosledu nepřipouštějí adverbiální určení v postavení mezi slovesem a předmětem (viz 14.12).
Sémanticky tato spojení často vytvářejí nové jednotky, jejichž význam se liší od sumy významů jejich částí, srov. bring up vychovat (bring přinést – up nahoru), carry out provést, vykonat (carry nést – out ven), give in ustoupit, povolit (give dát – in dovnitř). Proti četným takovým spojením stojí jednoslovná synonyma např. give in ustoupit, povolit – yield, make up (an excuse) vymyslet (výmluvu) – invent, take in oklamat, napálit, doběhnout – deceive, put off odložit – postpone, put out uhasit, zhasnout – extinguish aj.
Vedle těchto sloves existují ovšem četná jiná slovesa s adverbiální částicí, která význam obou složek uchovávají, např. give back vrátit, call off odvolat, pick up zdvihnout, sebrat, try out vyzkoušet, leave out vynechat apod. V případě intranzitivních sloves pak nelze rozhodnout, máme-li co činit se slovesným kompozitem nebo s volným spojením slovesa s adverbiem: answer back odmlouvat, come back vrátit se, go out/in/up/down/across aj. jít ven/dovnitř/nahoru/dolů/přejít, get in nastoupit, get out vystoupit apod. Také slovesa této skupiny mají často jednoslovná synonyma, nař. give back, come backreturn, go upascend, go downdescend, pull out (a tooth) vytrhnout (zub) – extract aj.

Poznámka: Zatímco u těchto sloves stojí adverbiální výraz v protikladu k svému normálnímu opozitu, u sloves prvé skupiny se tento protiklad uplatňuje zřídka, např. switch (turn) on the light rozsvítit – switch (turn) off the light zhasnout, ale nikoliv *turn up an offer přijmout nabídku (proti turn down zamítnout), *put in zapálit (proti put out uhasit) apod., nebo existuje-li spojení slovesa s oběma protikladnými částicemi, sémantický vztah, který se u nich uplatňuje v samostatném užití, neplatí, srov. We break up on the last of June. Rozejdeme se (škola, semestr, zasedání apod. končí) posledního června. – She broke down. Zhroutila se.

Kromě těchto typů sloves s adverbiální částicí existuje ještě třetí typ, v němž má částice funkci intenzifikační nebo perfektivizační (viz 8.82.23), např. check up překontrolovat, lock up zamknout, tie up zavázat; dry up vyschnout, eat up sníst, use up spotřebovat (check, lock, tie mají stejný význam i bez částice, která u nich pouze zdůrazňuje provedení děje; dry, eat a use jsou bez částice vidově neutrální, popř. nedokonavá, s částicí [v prostém tvaru] dokonavá).
Klasifikaci sloves s adverbiální částicí lze tedy shrnout do tří skupin (zahrnujících slovesa tranzitivní i intranzitivní, popř. z hlediska tranzitivnosti neutrální):
(a) idiomatická spojení, v nichž sloveso s částicí vytváří novou sémantickou jednotku, např. see off vyprovodit, size up odhadnout, udělat si celkový úsudek, bring about způsobit, look in navštívit, bear up zmužile snášet, come off konat se, come about přihodit se apod.
(b) neidiomatická spojení, v nichž sloveso a částice uchovávají svůj význam, např. blow up nafouknout, vyhodit/vyletět do povětří, break off přerušit, turn over převrátit (se), put back dát zpátky, look out dívat se ven (v imperativu dát pozor) apod.
(c) spojení intenzifikační nebo perfektivizační, např. fasten up upevnit, zavřít, drink up vypít, break up rozbít atd.
Četná slovesa s adverbiální částicí mají ovšem jak význam doslovný, tak idiomatický, např. take in a journal odebírat časopis, take in a skirt zabrat sukni, he took in the situation at a glance pochopil situaci jediným pohledem, he took us all in všechny nás napálil; podobně get on nastoupit, mít úspěch, give out rozdávat, oznámit, dojít, vyčerpat se (her patience gave out došla jí trpělivost) aj.