15.12.2 Infinitivní vazby se slovesy seem, appear, happen, chance

The deadline seems to be feasible. Termín se zdá splnitelný. Exceptions appear to be rare. Výjimky se zdají být vzácné. V obou jazycích (v angličtině častěji po seem než po appear) lze to be (být) v těchto případech vynechat: The deadline seems feasible. Termín se zdá splnitelný.

Poznámka: Podobně je tomu u prove, turn out ukázat se jakým, po nichž se vyskytuje pouze infinitiv slovesa be: The supply proved (to be) insufficient. Zásoba se ukázala být nedostatečnou.

Následuje-li po seem, appear jiné sloveso než be nebo minulý infinitiv, je v češtině věta vedlejší. Např. His remarks seem to irritate her. Zdá se, že ji jeho poznámky popuzují. His remark seems to have offended her. Zdá se, že ji jeho poznámka urazila. He appears to take little interest in such matters. Zdá se, že se o takové věci moc nezajímá.
Happen a chance v češtině odpovídají vyjádření adverbiálnímu: I happened / chanced to be free on that day. Náhodou jsem měl ten den volno.
Infinitiv po těchto slovesech alternuje s větou vedlejší. Srov. It seems that the deadline is feasible. Zdá se, že je termín splnitelný. It seems that his remark has offended her. Zdá se, že ji jeho poznámka urazila. It appers that he takes little interest in such matters. Zdá se, že se o takové věci moc nezajímá. It (so) happened / chanced that I was free on that day. Náhodou jsem měl ten den volno.
Pro pojetí infinitivu jakožto součásti přísudku svědčí skutečnost, že ani infinitiv, ani větu s that nelze přesunout do preverbální podmětové pozice (nejde tedy o extrapozici s anticipačním it): Není *For the deadline to be feasible seems. *That I was free on that day happened.