13.31.34

Zvratné zájmeno na rozdíl od češtiny vždy představuje skutečný předmět, který většinou alternuje s předmětem nereflexivním, např. he controlled himself ovládl se (srov. he controlled his anger ovládl svůj hněv), she betrayed herself prozradila se (srov. she betrayed us prozradila nás). Po některých slovesech není vyjádření reflexivního předmětu obligatorní (viz 8.62.5).
U některých sloves se reflexivní předmět vyskytuje pouze ve vazbě s doplňkem. Tato vazba nemá v češtině obdobu, srov. he ran himself breathless utíkal, až nemohl dechu popadnout, she talked herself hoarse mluvila do ochraptění, we laughed ourselves sick smáli jsme se, až nás všechno bolelo apod. (viz 13.72.12).
Podobně reciproční zájmeno vyjadřuje skutečný předmět, a to i v češtině, srov. do you know each other? znáte se?, they respect each other vzájemně se respektují, work and education may complement each other práce a vzdělání se mohou doplňovat apod. Stejně jako reflexivita i reciprocita bývá v angličtině často jen implikována (viz 8.62.5).
Reflexivní a reciproční předmět netvoří podmět pasiva.