4.33 Zájmena zdůrazňovací

Mají-li zvratná zájmena funkci přístavku, vyjadřují nejen koreferenci s příslušným větným členem, nýbrž též důrazné vytčení. V češtině odpovídají apoziční funkci zájmena sám, např. You'd better do it yourself. Raději to udělejte sám.

Mají-li zvratná zájmena funkci přístavku, vyjadřují nejen koreferenci s příslušným větným členem, nýbrž též důrazné vytčení. V češtině odpovídají apoziční funkci zájmena sám, např. You'd better do it yourself. Raději to udělejte sám.
Toto emfatické užití zvratných zájmen se od prostého reflexivního užití liší pozicí a přízvukem. Zatímco prosté reflexivní zájmeno zaujímá pozici bezpředložkového nebo předložkového předmětu a je koreferenční pouze s podmětem, srov. You must adapt yourself to the new conditions (Musíte se přizpůsobit novým podmínkám), I was annoyed with myself (Byl jsem rozzloben sám na sebe), emfatické reflexivum jakožto apozice stojí za větným členem, který zdůrazňuje, což může být vedle podmětu i jiný větný člen, např. I approached the chairman himself. Vyhledal jsem samotného předsedu. The gift will be presented by the head-mistress herself. Dar bude předán samotnou ředitelkou školy. Reflexivum v apozici k podmětu může stát též na konci: I myself don't understand it. I don't understand it myself. Sám tomu nerozumím.
Připouští-li větná pozice jak reflexivum prosté, tak emfatické, jsou obě funkce rozlišeny intonačně a přízvukem. Jde-li o reflexivum prosté, je přízvuk na slovese: I ˈasked myself. Ptal jsem se sám sebe. Jde-li o zájmeno emfatické, je přízvuk na zájmenu: I asked myˈself. Ptal jsem se (já) sám. (Já sám jsem se ptal).