3.52.6 Instrumentál

Český instrumentál v angličtině odpovídá různým předložkovým vazbám, popř. přímému předmětu podle toho, jaký je jeho význam a syntaktická funkce.
(a) Předložková vazba s with nejčastěji vyjadřuje nástroj nebo prostředek, např. wipe one's lips with a napkin utřít si rty ubrouskem, cut with a knife/scissors/a saw krájet nožem/stříhat nůžkami/řezat pilou, prick oneself with a needle píchnout se jehlou apod. Vyjadřuje se jak se slovesy vyjadřujícími činnost záměrnou, tak nezáměrnou. Srovnej: He struck the table with his fist. Udeřil pěstí do stolu (činnost záměrná) – Take care! You could have knocked the vase down with your sleeve. Dávej pozor! Mohla jsi rukávem srazit vázu (činnost nezáměrná).
Jiný typ předložkové vazby s with představují případy jako She covered the table with a cloth. Přikryla stůl ubrusem. They loaded the lorry with timber. Naložili nákladní auto dřevem. Her eyes filled with tears. Oči se jí zalily slzami. Substantivum v předložkové vazbě označuje látku, která vyplňuje příslušný prostor (lokalitu), vyjádřený přímým předmětem nebo podmětem (u intranzitivních sloves a v pasivu: The well filled with water. Studna se naplnila vodou. The hills were covered with snow. Kopce byly pokryty sněhem. The sack was stuffed with straw. Pytel byl nacpán slámou. U tohoto typu může někdy substantivum označující látku stát i v podmětu, zejména u dějů, které nevyžadují činitele, srov. Snow covered the hills. The tears filled her eyes.
Další typ předložkové vazby s with označuje zdroj nebo příčinu stavu vyjádřeného slovesem. Příčina může být abstraktní dějová, např. She trembled with fear/rage. Třásla se strachem/zlostí. He was shaking with laughter. Otřásal se smíchem. He groaned with pain. Zaúpěl bolestí. Her teeth chattered with cold. Zuby jí drkotaly zimou. She calmed herself with that thought. Tou myšlenkou se uklidnila. Nebo může jít o příčinou konkrétní nedějovou, např. He splashed himself with mud. Postříkal se blátem. She soiled (dirtied) her hands with earth. Ušpinila si ruce hlínou (česky též od hlíny). Kauzativní povaha této vazby je zřejmá, je-li příčina (zdroj) konstruována jako podmět: That thought calmed her.
(b) Prostředek se často vyjadřuje též předložkovou vazbou s by, např. a sound hardly distinguishable by ear zvuk sotva rozeznatelný uchem. Call me by my first name. Říkej mi křestním jménem. We entered by the front door. Vstoupili jsme předními dveřmi. Send it by post. Pošli to poštou. I'll inform you by letter, by telephone, by wire. Budu vás informovat dopisem, telefonem, telegramem; go by car, bus, tram, train, underground (tube [brit.], subway [amer]) jet autem, autobusem, tramvají, vlakem, metrem.
Předložková vazby s by dále vyjadřuje původce, např. a picture by Turner obraz od Turnera, rovněž v pasivu, např. He was killed by lightning. Byl zabit bleskem (zabil ho blesk) (viz 8.84.22b).
(c) Prostředek se též vyjadřuje předložkovou vazbou s through, např. He got out through the window. Dostal se ven oknem. She passed through the open gateway. Prošla otevřenými vraty; drink through a straw pít slámkou apod.
(d) Instrumentál ve funkci slovesného předmětu často odpovídá anglickému předmětu přímému, např. throw sth. házet čím, shake one's head vrtět (potřásat) hlavou, shrug one's shoulders krčit rameny, wring one's hands lomit rukama, wink one's eye mrknout okem, point one's finger ukázat prstem, rattle a chain chřestit řetězem, despise sb./sth. pohrdat kým/čím aj. (viz 13.31.18), popř. jiné předložkové vazbě než s with, by, through, např. abound in sth. oplývat čím, boast of sth. chlubit se čím, be engaged in sth. být zaměstnán čím, be tired of sth. být unaven čím, mít čeho dost, deal in sth. obchodovat čím, deal with sth. zabývat se čím, suffer from sth. trpět čím aj.
Anglické předložkové vazby odpovídající českému instrumentálu mají většinou i obdobné syntaktické funkce jako český instrumentál: příslovečné určení nástroje a prostředku viz (a), (b), (c), původce viz (b), příčiny viz (a), místa, např. go through the wood jít lesem, come by the nearest road přijít nejkratší cestou, způsobu, např. by mistake omylem, by chance náhodou aj.
Některé vazebné rozdíly jsou ve vyjadřování časových určení, např. by day ve dne, by night v noci; chvílemi now and then, from time to time, každým okamžikem (at) any moment aj.
Český instrumentál ve funkci jmenné části přísudku a doplňku odpovídá anglickému substantivu v obecném pádě, např. Krádež zůstala nevyřešenou záhadou. The theft remained an unsolved mystery. Byl zvolen předsedou. He was elected chairman.

Literatura: Allan K. 1980, Anderson 1968, 1977, Christophersen 1939, Gordon – Krilova 1964, Hansen 1970, Hawkins J. 1978, Hawkins R. 1981b, Hewson 1972, Hlavsa 1968, 1975, Kaluza 1968, Konderski 1973, Krámský 1968, 1972, Kraus 1977, Krzeszowski 1973, McEldowney 1977, Perlmutter 1970, Poldauf 1969a, 1970, Skalička 1950, Sørensen 1959, Spalatin 1979, Stephanides 1977, Tahal 1977, Vachek 1955a, 1964, Yotsukura 1970.