8.44.71 Will

Will jako prostředek modality dispoziční vyjadřuje různé odstíny volní dispozice k ději. V tomto významu je původce modality totožný s původcem děje. České chtít odpovídá anglickému will jen zčásti, většinou je jeho ekvivalentem plnovýznamové sloveso want.
Modální will se vyskytuje v podmínkových větách po if (místo futurálního will je zde prézens, viz 8.82.21a), např. I can explain it if you will bear with me a little longer mohu to vysvětlit, budete-li se mnou mít ještě chvíli strpení. V těchto případech will vyjadřuje ochotu. Podobně v 1. os., např. I will play it for you if you'll overlook a wrong note here and there zahraji vám to, přehlédnete-li tu a tam nějaký falešný tón. Jindy volní dispozice k ději nabývá odstínu rozhodnutí, např. I won't have such conduct takové chování nestrpím, Father won't let me go otec mě nepustí.
V otázce 2. os. dotaz na vůli supluje zdvořilou žádost nebo výzvu: will you shut the door (please) (zavřete prosím vás dveře) je zdvořilejší forma žádosti než shut the door (zavřete dveře); podobně will you do me a favour uděláte pro mne něco (prokážete mi laskavost). Mnohdy se ani tato forma nepocituje dostatečně taktní a dává se přednost kondicionálu nebo could (viz 8.44.72).
Will se zpravidla nevyskytuje v otázce 1. os., neboť dotaz na vlastní vůli je neobvyklý. Vyskytuje se pouze v otázkách rétorických nebo v ozvěnové otázce na otázku obsahující will: Will you come? – Will I come? Přijdeš? – Abych nepřišel. Jinak je will v otázce 1. os. futurální (will I see you later? uvidím tě později?, what will we do? co budeme dělat?).
Důrazné will vyjadřuje trvání na něčem (insist on), např. he will use the car tomorrow whether it suits us or not pojede zítra autem (trvá na tom, že si zítra vezme auto), ať se nám to hodí nebo ne.
S neživotnými podměty záporné will označuje negativní dispozici k ději, např. the drawer won't shut ta zásuvka nejde zavřít, the lid won't open víko nejde otevřít, a square peg will not fit into a round hole čtverhranný kolík se nehodí do kulaté díry.
Volní dispozice k ději se též může projevit jako obecná charakteristika, zahrnující i děj opakovaný, např. he has a quick temper and will get angry over nothing má výbušnou povahu a rozzlobí se pro maličkost, she will sit for hours at the window watching the busy traffic sedává celé hodiny u okna a dívá se na rušný provoz, horses will shy when they are frightened koně se plaší, když se polekají. Srovnej též boys will be boys chlapci jsou chlapci.
V těchto případech je zpravidla možno užít prézentu, srov. he gets angry over nothing, she sits for hours at the window.

Poznámka: V případech, kdy will/would vyjadřuje děj opakovaný, jde spíše o funkci temporálně-vidovou (způsob slovesného děje) než o funkci modální, viz 8.82.23.

Will jako prostředek modality jistotní vyjadřuje děj pravděpodobný, zakládající se na úsudku mluvčího, např. věty that will be the postman (to bude listonoš/to je asi listonoš) může mluvčí užít v situaci, zvoní-li někdo v době, kdy chodívá listonoš. Podobně this will be the house we are looking for tohle bude ten dům, který hledáme.
Na minulost will v této funkci odkazuje pomocí minulého infinitivu, např. you will have heard about if, of course jistě jste už o tom slyšel. Tato vazba se vyskytuje zejména v odborném stylu (mluveném i psaném), např. you will have noticed the discrepancy in the two accounts asi (patrně) jste si všimli nesrovnalosti v těch dvou výkladech, even this brief survey will have shown that… i tento stručný přehled jistě ukázal, že…