16.22 Vedlejší věty vztažné

Vztažné věty se s výjimkou juxtaponované vztažné věty adjektivní uvozují vztažnými výrazy (zájmeny, příslovci, částicí), které podobně jako podřadicí spojky zřetelně vyznačují jejich subordinační vztah k větě řídící. Podle toho, zda ve větě plní funkci syntaktického substantiva nebo adjektiva, se dělí na vztažné věty substantivní a vztažné věty adjektivní.