12.32.61

Konstrukce s modálním adjektivem a jinými modálními výrazy jako nutno, třeba necessary, záhodno, radno advisable, možno, lze possible mají v angličtině obdobnou strukturu kromě toho, že mají v podmětu it: it was not advisable to go near nebylo radno se přibližovat. It v této konstrukci také zaplňuje místo podmětu, avšak nejde o prázdné it jako ve větách it rained, it is late, nýbrž o it anticipující následující podmětový infinitiv (srov. To go near was not advisable) (viz 12.21.32). It was necessary to hold on tight. (Raverat 93) Bylo nutno se pevně držet. It is sometimes possible to guess at the answer. (Smith 37) Někdy lze / je možno odpověď hádat.
Příslušnou modalitu lze dále často vyjádřit modálním slovesem. Tato korespondence se uplatňuje zejména, je-li v anglické větě pasivum, srov. these products wil have to be made in large series tyto výrobky bude nutno vyrábět ve velkých sériích, this factor can be ruled out tento faktor lze (je možno) vyloučit. The following question can now be asked. (Smith 46) Nyní je možno položit následující otázku. Tyto vazby mohou ovšem v češtině odpovídat i dvojčlenné větě, srov. Tento faktor může být vyloučen.
Jiná anglická modální konstrukce je s there předjímajícím příslušné modální substantivum, např. there was no possibility of consulting anyone nebylo možno / nebyla možnost se s někým poradit. There was no need to summon a general gathering. (Adams 202) Nebylo třeba svolávat valné shromádění.
Ve vztažných větách odpovídá tomuto českému modálnímu typu anglický pasivní atributivní infinitiv (viz 15.17.5), např. The first problem to be solved, however, is this. (Smith 15) První problém, který je třeba řešit, je tento. There are, however, two difficulties to be overcome. (Smith 18) Jsou však dvě obtíže, které je třeba překonat. Podobně the conclusions to be drawn from this analysis are as follows závěry, které lze vyvodit / učinit z tohoto rozboru, jsou tyto. Vedle toho je možná vztažná věta s modálním slovesem jako v češtině, srov. the conclusions that can be drawn from this analysis are as follows.
Větě Je něčeho třeba odpovídá také aktivní nebo pasivní konstrukce slovesa require, např. no details are required není třeba podrobností. This required considerable courage. (Raverat 64) K tomu bylo třeba značné odvahy.
K modálním predikativním adjektivům můžeme přiřadit výrazy jako it's time, it's best, např. it's time we left / to leave je čas, abychom šli, it is best to avoid such people takovým lidem je nejlépe se vyhnout (v posledním případě též s konkrétním podmětem): But they're best avoided, all the same. (Adams 43) Přesto je nejlépe se jim vyhnout.