12.23.7

Pasivní větný typ s vyjádřeným činitelem obsahuje činitele ve formě zpravidla fakultativního příslovečného určení původu konstruovaného charakteristicky s předložkou by, např. The assumption that all languages have the same grammatical structure is no longer generally accepted by linguists. (Lyons 35) Předpoklad, že všechny jazyky mají stejnou gramatickou strukturu, už není lingvisty obecně přijímán / lingvisté už obecně nepřijímají.
U sloves označujících působení na mentální nebo citový stav, jejichž podmět vyjadřuje příčinu působící příslušný stav, se tento aktant v pasivu konstruuje též s jinými předložkami než by, např. I was not deceived by his affability / politeness nebyl jsem jeho přívětivostí / zdvořilostí oklamán, I am surprised at your forbearance jsem překvapen vaší shovívavostí, she was annoyed with us byla na nás rozzlobena.