3.22.5 Diferenciace počitatelných a nepočitatelných významů

U četných substantiv se počitatelné a nepočitatelné významy ve větší či menší míře sémanticky diferencovaly, např. fruit (nepoč.) ovoce, (poč.) plod (fruits of long study plody dlouhého studia), glass (nepoč.) sklo, (poč.) sklenice, work (nepoč.) práce, (poč.) (umělecké) dílo, paper (nepoč.) papír, (poč.) noviny, článek, referát, iron (nepoč.) železo, (poč.) žehlička (irons též pouta), toast (nepoč.) topinka (two slices of toast dvě topinky), (poč.) přípitek (drink a toast vypít přípitek), matter (nepoč.) hmota, (poč.) záležitost, demand (poč.) požadavek, nárok (excessive demands přílišné nároky, požadavky), (nepoč.) poptávka (there's little demand for these goods po tomto zboží je malá poptávka), rule (poč.) pravidlo (it is against the rules je to proti pravidlům), (nepoč.) (nad)vláda (under British rule pod britskou vládou), power (nepoč.) moc, síla, energie (water power vodní energie), (poč.) pravomoc, mocnost (exceed one's powers překročit svou pravomoc, the Great Powers velmoci), lace (nepoč.) krajka, (poč.) tkanička (u boty), comfort (nepoč.) útěcha (a few words of comfort několik slov útěchy), pohodlí (nepoč. i poč., srov. live in comfort žít v pohodlí, the hotel has all modern comforts/every modern comfort hotel má veškeré moderní pohodlí), interest zájem (nepoč. i poč., srov. a matter of great/much interest velmi zajímavá záležitost – she has many interests má mnoho zájmů), úrok (jen nepoč., srov. the rate of interest úroková míra, 6 percent interest šestiprocentní úrok), nature (nepoč.) příroda (a return to nature návrat k přírodě), (poč.) povaha (dogs and cats have quite different natures psi a kočky mají zcela jiné povahy), word (poč.) slovo (he didn't say a word neřekl ani slovo), (nepoč.) zpráva (send/leave word poslat/nechat zprávu) a mnoho dalších.