12.22.26 Realizace podmětu v typu S-V-O

K větnému typu S-V-O se řadí slovesa s předložkovým předmětem, např. people will laugh at you lidé se ti budou smát, he commented (up) on her absence komentoval její nepřítomnost (viz 8.51.2 a 13.36), slovesa s adverbiální částicí, např. we have tried out several systems vyzkoušeli jsme několik systémů, did you wind up the clock? natáhl jsi hodiny? (viz 8.51.1), slovesa s adverbiální částicí a předložkou, např. she has always looked up to him vždycky k němu vzhlížela, we must do away with red tape musíme odstranit papírování (byrokratismus) (viz 8.51.3).
Předmět ve větném typu S-V-O může též být realizován sekundární predikací (a) větnou (vedlejší větou s určitým slovesem), např. nobody knows how it could have happened nikdo neví, jak se to mohlo stát (viz 16.21.1, 2); (b) nevětnou (jmenným tvarem slovesným): infinitivem, např. I hate to disturb you velmi nerad vás vyrušuji (viz 15.13), nebo gerundiem, např. I can't understand her behaving so foolishly nemohu pochopit, že se chová tak pošetile (viz 15.23.11).