7.9 Neadverbiální protějšky českého adverbia

Jak vyplývá z předcházejících výkladů, anglické příslovce a české příslovce si v podstatě odpovídají, tj. představují obdobnou slovnědruhovou a větněčlenskou jednotku. V některých případech jsou však mezi angličtinou a češtinou jisté rozdíly, a to v tom směru, že se české příslovce někdy v angličtině nevyjadřuje vůbec nebo odpovídá jiným prostředkům.
Česká příslovce jako tak, tedy, , však aj., kterých se v běžně mluveném jazyce užívá s oslabeným významem jako expresivních nebo návazných částic, nemají v angličtině explicitní protějšek, srov. Tak tedy začneme. Let's start. Zbývá už málo času. There's little time left. Rezultativní význam už bývá zahrnut ve významu perfekta, např. I've told you several times. Už jsem ti to řekl několikrát (viz 8.82.21b) nebo průběhového prézentu, např. I'm coming! Už jdu!
České modální adverbium může odpovídat vyjádření slovesnému. Tak adverbia vyjadřující jistotní modalitu (určitě, jistě, snad, možná, asi apod.) často odpovídají modálním slovesům, např. You must be tired. Jste jistě unaven (vedle Musíte být unaven). They may have been delayed. Možná, že je něco zdrželo (viz 8.44), nebo verbonominálním vazbám be sure, be certain, be likely, např. She is sure to drop in. Určitě se staví. The play is likely to have a long run. Ta hra se pravděpodobně bude dávat dlouho (viz 15.12.3.).
Durativnost vyjadřovaná českými příslovci pořád, dál apod. se vyjadřuje slovesy go on, continue, keep, srov. He went on talking for another twenty minutes. Mluvil dál ještě dvacet minut. If you continue to be so obstinate… Budeš-li pořád tak tvrdohlavý… She kept gigling. Pořád se hihňala (viz 13.24).
Jiné případy verbální nebo verbonominální korespondence českého adverbia jsou např. I happened to be there. Náhodou jsem tam byl. Will you be at the office? – I suppose so. Budete v kanceláři? – Asi ano. It can be explained as follows. Dá se to vysvětlit takto (následovně). I am sorry to disappoint you. Bohužel vás musím zklamat. There's no other way I'm afraid. Bohužel není jiná možnost. Are you serious? Do you mean it? Myslíte to vážně?
Jiný typ neadverbiální korespondence českého adverbia je adjektivní modifikace verbálního substantiva (proti adverbiální modifikaci českého slovesa), např. I'll give it a serious try. Vážně se o to pokusím. He gave a faint shrug of the shoulders. Pokrčil lehce rameny (viz 13.23.22c).
Adjektivní korespondence českého adverbia bývá též v koordinačních spojeních typu The walls are nice and thick here. Zdi jsou zde hezky (pořádně) silné (viz 13.8).

Literatura: Bolinger 1967a, 1972, Goyvaerts 1968, Greenbaum 1969, 1970, Huddleston 1967, Jespersen 1909–1949, III, Lakoff G. 1968, Lees 1961, Lyons 1971 (323–327), Poldauf 1948, Rochowanská 1972, Wołoszyk 1973.