13.42.21

Větné modifikátory hodnotící obsah sdělení z hlediska jeho faktivnosti vyjadřují jistotu či pochybnost o platnosti obsahu sdělení. Větné modifikátory vyjadřující jistotu jsou např. definitely určitě, rozhodně, certainly určitě, jistě, zajisté, undoubtedly, unquestionably, indisputably, indubitably nepochybně, undeniably nepopiratelně, unavoidably, inevitably nevyhnutelně, necessarily nutně, indeed vskutku, really oravdu, decidedly rozhodně, surely jistě, of course ovšem, zajisté aj. Větná adverbia na -ably, k nimž existují příslušná slovesa, vedle základní korespondence it is undeniable that... je nepopiratelné, že... atd. též odpovídají pasivním větám s can typu it cannot be denied / questioned / disputed that... nelze popřít / pochybovat / se přít o tom, že... Stejnou korespondenci má jinak tvořené undoubtedly, srov. it cannot be doubted that... nelze pochybovat, že...
Pravděpodobnost vyjadřují větná adverbia probably, doubtless, presumably, (quite) likely pravděpodobně; možnost perhaps, maybe, possibly snad, možná, conceivably lze si představit, že...
Jistotu nebo pochybnost vzniklou z pozorování vyjadřují větná adverbia typu clearly jasně, obviously zřejmě, evidently zřejmě, plainly jasně, manifestly zřejmě, očividně, apparently zřejmě, jak se zdá, seemingly zdánlivě aj.
Platnost odvozenou z mínění jiných vyjadřují větná adverbia admittedly jak se (všeobecně) uznává, supposedly jak se předpokládá, podle předpokladu, allegedly údajně, jak se udává, prý, reportedly, reputedly údajně aj. Tato adverbia odpovídají pasivním větám typu it is admitted / supposed / alleged / reported / reputed that... uznává se / předpokládá se / uvádí se, že...
Omezení platnosti obsahu sdělení na určitý aspekt vyjadřují adverbia basically, essentially, fundamentally v podstatě, v zásadě, generally (vše)obecně, hypothetically hypoteticky, ideally ideálně, v ideálním případě, outwardly navenek, superficially na povrchu, ostensibly na oko aj.

Poznámka 1: Doubtless a no doubt se někdy užívají v oslabeném významu I think, I expect. Naproti tomu undoubtedly uchovává význam ‘without doubt'.

Poznámka 2: Maybe je stylisticky příznakové pro běžně mluvený, neformální jazyk.

Poznámka 3: Surely vyjadřuje nižší stupeň jistoty než certainly. V oznamovací větě mají tato adverbia pouze funkci větných určení, kdežto funkci intenzifikátorů vykonávají předložkové vazby for certain, for sure, srov. he certainly / surely knows it jistě to ví – he knows it for sure / for certain ví to jistě (najisto). V otázkách se vyskytuje jen slovesný intenzifikátor: Do you know it for sure / for certain? Víš to jistě?

Poznámka 4: Na rozdíl od češtiny se likely jako větné adverbium vyskytuje jen s premodifikací very, quite, most aj., např. very likely we shall meet there velmi pravděpodobně se tam sejdeme. Samotné likely je možné jen jako jmenná část přísudku, např. we are likely to meet there, a v přívlastku, např. a likely excuse pravděpodobná výmluva.

Poznámka 5: Apparently pro některé mluvčí znamená it seems, it appears zdá se, pro jiné it is evident je zřejmé.

Větné modifikátory vyjadřující různý stupeň faktivnosti stojí na začátku věty nebo mezi podmětem a slovesem, řidčeji na konci, např. actually we didn't discuss it / we actually didn't discuss it / we didn't actually discuss it / we didn't discuss it, actually ve skutečnosti (vlastně) jsme o tom nemluvili, inevitably the scheme failed / the scheme inevitably failed plán nevyhnutelně ztroskotal, she was evidently embarrassed byla zřejmě na rozpacích, the drug allegedly relieves pain without any harmful side effects ten lék údajně zmírňuje bolest bez jakýchkoliv škodlivých vedlejších účinků, ideally conversation classes should be small ideálně (v ideálním případě) by konverzační třídy měly být malé.
U větných modifikátorů, které jsou homonymní s intenzifikátory, má ovšem postavení rozlišující funkci. Jednozančné postavení pro větný modifikátor je začátek věty nebo u složeného přísudku pozice před prvním slovesným tvarem, např. really I have tried nebo I really have tried opravdu jsem se snažil. V postavení mezi podmětem a jednoduchým slovesným tvarem a v postavení za první složkou složeného slovesného tvaru může jít o větný modifikátor nebo o slovesný intenzifikátor, srov. I (have) really tried (1) it is true to say that I have tried je pravda / opravdu jsem se snažil, (2) I (have) tried hard velmi jsem se snažil. V případech jako I certainly want it (jistěže to chci), many people indeed hate it (mnoho lidí to opravdu nemá rádo), we didn't actually discuss it (vlastně jsme o tom nemluvili) polyfunkčnost adverbiálního výrazu celkový význam věty neovlivňuje.
Různá funkce adverbií tohoto typu je zvláště zřetelná ve větě záporné. V postavení před záporem jsou mimo dosah záporu a modifikují celou větu, kdežto v postavení za záporem paří do záporné věty jako intenzifikátor slovesa, srov. possibly they can't leave this week / they possibly can't leave this week možná, že tento týden nemohou odjet – they can't possibly leave this week tento týden rozhodně nemohou odjet; really I don't know / I really don't know opravdu nevím – I don't really know vlastně nevím (viz 14.22).

Poznámka 1: Possibly se jako intenzifikátor vyskytuje jen v záporné větě po can / could. V odpovídající kladné větě je certainly, srov. they can certainly leave this week jistěže mohou odjet tento týden.

Poznámka 2: Na rozdíl do really, definitely, actually a indeed je certainly v záporné větě pouze větný modifikátor, neboť nemůže stát za záporem, srov. I certainly don't need it jistěže to nepotřebuji, nikoliv *I don't certainly need it. Vlastní intenzifikátory typu entirely, badly (viz 13.41.26b) mohou stát pouze za záporem, srov. I don't entirely agree, nikoliv *I entirely don't agree.

Vyjadřování jistotní modality modálními slovesy viz 8.44.
Slovesné a adverbiální vyjadřování jistotní modality se může kombinovat, srov. he must surely be aware of it jistě si toho musí být vědom.
Omezení platnosti obsahu sdělení na názor mluvčího vyjadřují slovesa myšlení think, suppose, believe apod.; faktivnost založená na mínění jiných se vyjadřuje pomocí sloves dicendi jako say, report, repute, rumour aj., resp. jejich opozitem I hear doslýchám se. Faktivnost omezenou na jevovou stránku věci vyjadřují slovesa seem zdát se, appear zdát se, jevit se.
Syntaktické ztvárnění těchto prostředků má nejčastěji formu souvětí, v němž vlastní obsah je sdělován vedlejší větou závislou na slovese vyjadřujícím příslušný jistotní odstín (viz 16.21.12). Např. I think (amer. I guess, I reckon) myslím / I believe mám za to / I dare say myslím (zdá se mi pravděpodobné, možné) / I expect očekávám / I suppose předpokládám / I fancy myslím (mám dojem) / I imagine myslím (myslím, že je pravděpodobné) he'll soon realize his error že si brzy uvědomí svůj omyl. Tato slovesa jsou na přechodu k adverbiálním určením, jak o tom svědčí možnost jejich postavení za větou, jejíž faktivnost modifikují, srov. He'll soon come to see his error, I think / suppose / believe. Pozná myslím brzy svou chybu. Anglická slovesa tohoto typu v češtině většinou odpovídají jistotním adverbiím podobného významu, srov. he will be away all summer I believe bude asi celé léto pryč (domnívám se / mám za to, že...), there will be several excursions I expect / I suppose pravděpodobně bude několik exkurzí, we'll have to practise economy I fancy / I imagine budeme asi muset šetřit.