13.13.4 Obecný osobní podmět

Obecně použitelné zájmeno vyjadřující všeobecného lidského konatele, jaké má např. němčina (man) nebo francouzština (on), angličtina nemá. Všechny prostředky odpovídající těmto zájmenům mají primárně jiné funkce a jejich užívání ve funkci všeobecného lidského konatele je omezeno sémanticky a stylisticky.
Způsob odkazování na všeobecného lidského konatele do značné míry závisí na funkčním stylu, a to jak u prostředků explicitních, tak implicitních.
Pokud jde o odborný styl, v angličtině i češtině je nejčastější implicitní prostředek odkazování na všeobecného konatele pasivum (viz 8.84.22a), a nejčastější explicitní prostředek zájmeno 1. os. plurálu we my: We must record the facts objectively, precisely and completely. (Mackay 10) Musíme zaznamenávat fakta objektivně, přesně a úplně. We spend the greater parts of our lives working. (Fraser 7) Většinu života trávíme prací.
V angličtině se kromě toho užívá zájmena one, např. In any science one learns to classify what one sees, hears, or even smells or feels. (Haldane 138) V každé vědě se učíme klasifikovat, co vidíme, slyšíme, nebo dokonce čicháme či pociťujeme.
V hovorovém stylu se všeobecný lidský konatel nejčastěji vyjadřuje zájmenem 2. os. you. V češtině vedle 2. os. anglickému you odpovídají i jiné prostředky, reflexivní tvar slovesný nebo člověk. Např. you get used to it člověk si na to zvykne. You have to fight fire with fire. (Vidal 649) Proti ohni musíte bojovat / se musí bojovat ohněm. It's rather sad, isn't it? – when you come to think about it. (Lynne 110) Je to dost smutné, že – když o tom začnete / když o tom člověk začne / když se o tom začne přemýšlet.
Druhým nejčastějším prostředkem odkazování na všeobecného lidského konatele v hovorovém styluje zájmeno 3. os. plurálu they. Od you se liší tím, že vylučuje jak mluvčího, tak posluchače. Na rozdíl od zájmena 3. os. plurálu they nemá they označující všeobecného lidského konatele funkci anaforickou ani deiktickou. 3. os. plurálu má v češtině stejnou funkci, avšak v některých případech jí odpovídá anglické pasivum. Do they call you Connie in the Party? (Osborne 26) Říkají ti ve straně Connie? How do you know? ... I was told. (Anderson 323) Jak to víš? ... Řekli mi to. She never got caught. (Lynne 136) Nikdy ji nepřistihli (nechytili).
Zájmeno they ve funkci všeobecného lidského konatele se často vyskytuje s lokálním určením. V některých případech právě přítomnost lokálního (temporálního nebo jiného) určení odlišuje obecné they od anaforického nebo deiktického, srov. They make quite a thing of Christmas abroad. (Anderson 319) V cizině dělají / se dělá z Vánoc velká událost. – They make quite a thing of Christmas. Dělají z Vánoc velkou událost (lidé, o nichž je řeč).
One, stejně jako you a we, zahrnuje mluvčího a posluchače (na rozdíl od they, které mluvčího a posluchače vylučuje). Českému člověk odpovídá pouze zčásti, neboť je příznakové pro vyšší styl (jazyk intelektuální). Např. One likes to do something one does well. (Fraser 263) Člověk dělá rád něco, co dělá dobře. It's not often that one has the chance of studying a man of action. (Lynne 135) Člověk nemá často možnost pozorovat muže činu.
Českému člověk často odpovídá you, např. člověk nikdy neví you never know apod.
Ostatní tvary zájmena one se tvoří jednak od základu one, v americké angličtině též od he (viz 4.14). Např. In the jungle one has to defend oneself as best as one can. (Fraser 26) V džungli se musí člověk bránit, jak nejlépe umí. One likes having his work appreciated. Člověk má rád, je-li jeho práce oceněna.
Další prostředky jsou people, a man, a fellow, a guy (v amer. angličtině), a person, a girl aj. Singulárová substantiva odpovídají českému člověk či genericky užitým jiným substantivům, people = lidé. A man needn't wonder what he'll do with his life any more. (Miller 298) Člověk už nemusí přemýšlet, co udělá se životem. People forget. (Vidal 666) Lidé zapomínají. Why do people cry at weddings? (Anderson 324) Proč se na svatbách pláče / proč lidé na svatbách pláčou?
Ze sémantiky obecného konatele vyplývá, že prostředky, jimiž se vyjadřuje, nemohou být modifikovány a vytýkány pomocí výrazů jako only jen, even i, also také, just právě apod. Srovnej you can see the museum (on the left) (vlevo) je vidět muzeum – even you can see the museum (from here) i vy můžete (odtud) vidět muzeum.
Kromě zájmena 3. os. plurálu they se všechny prostředky vyjadřující obecného lidského konatele vyskytují též jako předmět, popř. v dalších syntaktických funkcích.
Z implicitních prostředků odkazování na všeobecného lidského konatele má čeština navíc 3. os. singuláru maskulina, např. sejde z očí, sejde z mysli; hoch spal, jako by ho do vody hodil; umí to, jako když bičem mrská; co by pět napočítal apod. Tento prostředek nemá v angličtině obdobu. Jednotlivým případům odpovídají různé vazby, zpravidla ustálené (stejně jak v češtině jde o ustálená rčení a přísloví): out of sight, out of mind; the boy slept like a log / was sound asleep; he has it at his fingers' tips; before one can say Jack Robinson apod.