7.2 Adverbia na –ly fungující též jako adjektiva

Jelikož sufix -ly je též sufixem adjektivním (viz 6.3), řadí se některá slova na -ly jak k adverbiím, tak k adjektivům. Jsou to výrazy označující časová období, ale i jiné.

hourlyhodinový, po hodinách, každou hodinu
weeklytýdenní, týdně
fortnightlyčtrnáctidenní, čtvrnáctidenně
monthlyměsíční, měsíčně
bimonthlydvouměsíční, dvouměsíčně
quarterlyčtvrtletí, čtvrtletně
earlyčasný, časně
leisurelyvolný, bez spěchu, volně
deadlysmrtelný, smrtelně aj.

Poznámka: Likely (pravděpodobný) se užívá jako adverbium pouze s intenzifikací: most/very likely velmi pravděpodobně.

Poznámka: Adjektiva na -ly zpravidla adverbia na -lily netvoří (z důvodů eufonických). Výjimku tvoří několik adjektiv, u nichž -ly není adjektivní sufix, nýbrž l je součástí kmene: silly hloupý – sillily, jolly veselý – jollily, holy svatý, posvátný – holily a některá jiná. Jinak se nejčastěji užívá opisu, např. in a masterly manner mistrovsky (mistrovským způsobem), in a friendly way přátelsky, at an untimely moment nepříhodně (v nepříhodný okamžik). Užití adjektiva na -ly jako adverbia se často připouští ve funkci premodifikujícího intenzifikátoru, např. ghastly pale strašně bledý, beastly cold děsně chladno, a jolly good show moc pěkná podívaná apod.

Poznámka: Opisu se užívá i u jiných adjektiv, kde by připojení sufixu vedlo k artikulačním obtížím, srov. difficult obtížný – with difficulty obtížně.