15.17.72

Konkrétní konatel infinitivního děje, odlišný od podmětu nadřazeného slovesa, popř. od řídícího substantiva, se vyjadřuje posesivní determinací u řídícího substantiva nebo předložkovou vazbou, nejčastěji s for (jako u jiných infinitivních vazeb). Např. I don't doubt his ability to do research work. Nepochybuji o jeho schopnosti dělat vědeckou práci. There's nothing for you to cry about. Není, proč bys plakala. (Nemáš proč plakat.) The proposal for you to take over the job was accepted. Návrh, abyste převzal tu práci, byl přijat. There's nowhere for a chair to stand. Není kam postavit židli. There's no need for anyone to know. Není třeba, aby se o tom někdo dověděl. (Nikdo to nemusí vědět.) Srovnej též vazby s with a without: It was hard for him to gain recognition with nobody to support him. Bylo pro něho těžké získat uznání, když nebylo nikoho, kdo by ho podporoval. I don't know how we shall get on without mother to manage for us. Nevím, co si počneme bez maminky, která by nám hospodařila.

Poznámka 1: Atributivní infinitiv po předmětu slovesa have se liší od predikace modifikované modálním slovesem have „muset“ pouze postavením. Srovnej: He has a large family to provide for. Má velkou rodinu, o kterou se musí starat. – He has to provide for a large family. Musí se postarat o velkou rodinu. Při prepozici předmětu obě vazby splývají (viz 8.32.2 pozn.).

Poznámka 2: Infinitiv po předložce about vyjadřuje děj, který má bezprostředně nastat, např. The chairman, about to reshuffle his papers, stopped with his hand in the mid-air. Předseda, chystající se přerovnat své papíry, se zarazil s rukou ve vzduchu.