13.52.12 Postavení adjektivního přívlastku

(a) Normální postavení adjektivního přívlastku
Adjektivní přívlastek stojí v angličtině zpravidla před příslušným substantivem; v postpozici, za substantivem se vyskytuje poměrně vzácně, zejména nejde-li o přívlastek rozvitý (o tom viz více v 13.52.12c).
(b) Několikanásobný přívlastek preponovaný: pořadí adjektiv
Problematika určování pořadí několikanásobných preponovaných adjektivních přívlastků není dosud definitivně vyřešena, existuje řada různých koncepcí, zdá se však, že rozhodujícím a primárním faktorem je přitom hledisko sémantické. Pravidlo pro stanovení pořadí lze formulovat do značné míry obecně jako plynulé spektrum, které postupuje od inherentních významových rysů, tj. těch, které jsou co nejtěsněji spojeny s řídícím slovem významově i pozičně, k rysům adherentním, náhodně připojeným k řídícímu slovu a umístěným od něho nejdále. Jde vlastně o aplikaci teorie funkční perspektivy větné, o postup zprava doleva od tématu k rématu. Pak nezáleží na formálních rysech a např. participiální přívlastek může zaujímat i jiné místo, než jaké by mu příslušelo podle předepsaných stupnic.
Absolutně platí pravidlo o postavení predeterminátorů a determinátorů; s přibývající vahou na lexikálním významu přívlastků je pořadí stále obtížněji stanovitelné. Někdy není snadné stanovit ani pořadí důležitosti a inherentnosti či adherentnosti.

Poznámka: Pořadí uvnitř objektivně kvalifikujících přívlastků se dá částečně řídit podle stálosti dané vlastnosti, proto mívá barva, národnost, věk přednost před relativnějšími vlastnostmi jako jsou rozměry nebo tvar, např. her big blue eyes – její velké modré oči, recent American literature – nejnovější americká literatura, a young Norwegian sailor – mladý norský námořník, a beautiful little old blue ornament – krásná stará modrá ozdůbka. Angličané dávají přednost pořadí a small round table před a round small table – malý kulatý stůl, several thick even slices – několik stejně tlustých krajíců před several even thick slices, a tall angry man – rozzlobený vysoký muž před an angry tall man. Hodnotící, subjektivně kvalifikující přívlastky stojí dále od určovaného substantiva než přívlastky relativně objektivní, měřitelné, tedy rozměry dále než tvar, velikost povšechně dále než změřitelný rozměr.

Při interpretaci anglického textu je důležité rozlišit, není-li mezi některou dvojicí jmen užší vztah, netvoří-li stálé spojení. Pak musíme rozlišovat jednoduchý přívlastek a přívlastková spojení. Přitom mohou nastat různé druhy případů (viz 13.52.22).
Anteponovaným adjektivním přívlastkem je determinováno slovní spojení: a real // family doctor – opravdový // rodinný lékař, a tall // brick tower – vysoká // cihlová zeď, a retired // company director – bývalý // ředitel společnosti, anebo má anteponovaný přívlastek formu slovního spojení: a long distance // call – dálkový // hovor, an American Army // officer – důstojník // americké armády, a plastic top // table – stůl // s deskou z umělé hmoty, a correct language // user – uživatel // spisovného jazyka, a Best Actor // Award – cena za // nejlepší herecký výkon. Přitom může dojít k dvojznačnosti výkladu, např. a new government organization je možno chápat buď ve smyslu nová // vládní organizace nebo organizace // nové vlády. Podobně dvojí interpretaci v psaném projevu mohou mít jmenné fráze jako a light green coat – (1) lehký zelený kabát, (2) světlezelený kabát. V mluveném projevu naznačuje frázování, pauza mezi oběma anteponovanými prvky a level stress, že oba přívlastky jsou souřadné a jde tedy o případ (1).
Důležité je rozpoznat “group modifiers” zejména v odborných textech, např. his weldable alloys list – jeho seznam svařovatelných slitin nebo seznam jeho svařovatelných slitin, the very slight increased weight losses – zcela nepatrné ztráty způsobené zvýšenou vahou. (Pozor! zcela nepatrně zvýšené váhové ztráty = the very slightly increased weight losses.)

Poznámka: Při koordinaci řídícího substantiva může dojít k dvojznačnosti, např. spojení old men and women – (1) old men + old women, (2) old men + women.

(c) Postpozice adjektivního přívlastku (výrazy vyžadující postponovaný přívlastek, rozvitý přívlastek)
Postponovaný adjektivní přívlastek je v podstatě formou kondenzované vztažné věty.
Výhradně v postpozici stojí přívlastky u neurčitých zájmen zakončených na -BODY, -ONE, -THING, -WHERE, např. something larger – něco většího.
Dále je postpozice obligatorní pro adjektiva PROPER (ve smyslu vlastní) a ELECT (ve smyslu zvolený), např. the City of London proper – vlastní Londýn, the president elect – zvolený prezident. U některých ustálených spojení vesměs z oblasti právnické stojí adjektivní přívlastek v postpozici z důvodů zřejmě historických; právnická terminologie byla přejímána z francouzštiny, kde je postavení adjektiva za určovaným substantivem pozicí základní. Příklady: attorney general – vrchní státní návladní (Am.), court martial – vojenský soud, body politic – státní těleso / národ, heir apparent – právoplatný dědic, notary public – notář, postmaster general – ministr pošt.
Obvyklá je postpozice u několika adjektiv začínajících na A-: ALERT, ALOOF, ABLAZE (např. the house ablaze – hořící dům). Jsou-li některá z adjektiv tohoto typu dále modifikována, stávají v antepozici, např. the half-asleep children – napůl spící děti, a somewhat afraid soldier – poněkud ustrašený voják, a really alive student – skutečně živý / čilý student, a very ashamed girl – velmi zahanbená dívka, ale faces alight with happiness – tváře rozzářené štěstím – s postponovanou další modifikací.

Poznámka: Alert a aloof se užívají též v prepozici: an aloof manner rezervovaný způsob, an alert sentinel ostražitá stráž.

Postpozice je obvyklejší u adjektiv ABSENT, PRESENT, CONCERNED a INVOLVED, např. The people involved were not found – Postižení lidé nebyli nalezeni.
Postpozice je normálně možná v případech, kdy jde o přívlastek dále rozvitý, o stupňování a srovnávání, srov.: sections only a few thousandths of an inch thick – řezy o tloušťce pouze několika tisícin palce, a land more beautiful than ours – země krásnější než naše, the boys easiest to teach – nejučenlivější hoši, material other than metals – jiný materiál než kovy, a grief too great to be borne – smutek příliš velký, než aby se dal unést, smutek k neunešení. Ve všech těchto případech jde vlastně o zhuštěnou, nominalizovanou přívlastkovou větu. Zejména zřetelná je kondenzace přívlastkové věty v případech, kdy je postponovaným přívlastkem participium přítomné nebo minulé (viz 13.52.7, 13.52.9).