15.13.1 Infinitivní předmět po tranzitivních slovesech

Např. He doesn't want to be disturbed. Nechce být vyrušován. (Srov. He wants a remunerative job. Chce výnosné zaměstnání.) Podobně I expect to be back on Sunday. Očekávám, že se vrátím v neděli. He promised not to interfere. Slíbil, že do toho nebude zasahovat. We all like to be appreciated. Všichni máme rádi, když jsme oceňováni. Fishermen and sailors sometimes claim to have seen monsters in the sea. Rybáři a námořníci někdy tvrdí, že viděli v moři nestvůry. He declined to commit himself. Odmítl se zavázat. She demanded to be present. Žádala, aby mohla být přítomna. She fears to contradict him. Bojí se mu odporovat. He swears to have told the truth. Přísahá, že řekl pravdu. Další slovesa pojící se s infinitivním předmětem jsou např. afford dovolit si, deserve zasloužit si, desire přát si, determine rozhodnout se, manage zařídit, podařit se, neglect zanedbat, offer nabídnout, plan plánovat, pretend předstírat, profess prohlašovat, refuse odmítnout, seek usilovat, snažit se, threaten hrozit, undertake podniknout aj.
Po některých slovesech infinitivní předmět alternuje s větou vedlejší, např. I expect that I shall be back on Sunday. She demands that she shall be present. Podobně po slovesech claim, decide, demand, determine, offer, pretend, profess, promise, swear, threaten aj.
Jindy infinitivní předmět alternuje s gerundiem, např. I would prefer to go / going alone. Raději bych šel sám. She scorns to tell a lie / telling lies. Opovrhuje lhaním. Podobně po slovesech attempt pokusit se, can't bear nesnášet, begin začít, cease přestat, continue pokračovat aj.

Poznámka: Neglect (zanedbat) a omit (vypustit, vynechat) se ve vazbě s infinitivem nebo gerundiem blíží pouhému exponentu negace (podobně jako fail, viz 12.15.7 pozn.), srov. I neglected to polish / polishing my shoes zanedbal jsem čištění bot (nevyčistil jsem si boty), he omitted to translate / translating a paragraph vynechal překlad (nepřeložil) jednoho odstavce.

Infinitiv alternuje i s předmětem předložkovým, např. I decided to stay at home. Rozhodl jsem se zůstat doma. (Srov. I decided on a quiet evening at home. Rozhodl jsem se pro klidný večer doma.) I hope to see you there. Doufám, že vás tam uvidím. (Srov. Let's hope for the best. Doufejme v nejlepší). Podobně agree to do sth. souhlasit něco udělat (agree on sth. dohodnout se na něčem), care to do sth. stát o to, něco udělat (care about / for stát o něco), consent to do sth. svolit něco udělat (consent to sth. svolit s něčím), long to do sth. toužit něco udělat (long for sth. toužit po něčem), rejoice to do sth. (rejoice over / at sth.) radovat se z něčeho, strive to do sth. snažit se něco udělat (strive for sth. usilovat o něco), wish to do sth. přát si něco udělat (wish for sth. přát si něco), yearn to do sth. toužit něco udělat (yearn for sth. toužit po něčem) aj.
Konatel infinitivního děje je v těchto případech vždy totožný s podmětem nadřazeného slovesa.
Podobně jako podmětový infinitiv i předmětový infinitiv se po některých slovesech vyskytuje v extrapozici, přičemž předmětová pozice je obsazena anticipačním it. Na rozdíl od extrapozice podmětového infinitivu je extrapozice předmětového infinitivu dost řídká. Např. I found it difficult to adapt myself. Bylo mi zatěžko se přizpůsobit. (Doslova: Shledal jsem to obtížným přizpůsobit se.) I'll leave it to you to settle the details. Vyřízení podrobností nechám na vás. He made it his business to secure financial aid. Postaral se o to, aby byla zajištěna finanční pomoc.