16.23.5 Jiné typy příslovečných vět

Příslovečné věty zřetelové uvádí spojka as (so) far as pokud, co se týče, např. I am not particular as far as food is concerned. Nejsem náročný (vybíravý), pokud jde o jídlo (co se týče jídla). As far as I remember / know, he kept exact records. Pokud se pamatuji / Pokud vím, vedl si přesné záznamy.
Příslovečné věty prostředkové se většinou vyjadřují gerundiem, srov. Life can be studied only by studying living matter. Život lze studovat jen tím (tak), že studujeme živou hmotu. Řidčeji se setkáváme s vyjádřením větným: in such a way that. Life can be studied only in such a way that we study living matter. V tomto případě však nejde o větu příslovečnou, nýbrž vztažnou.
Příslovečné věty vyjadřující průvodní okolnosti, uvozené spojkou aniž, odpovídají gerundiální vazbě s předložkou without (viz 15.25), např. Don't give up without trying. Nevzdávej se, aniž to zkusíš.
Českým větám výjimkovým uvozeným spojkou ledaže odpovídají věty s unless (viz 16.23.43), srov. I shan't go unless they send for me. Nepůjdu, ledaže pro mne pošlou (ledaže by pro mne poslali). Leda když odpovídá except when, např. I have never seen anything like that, except when I was in Cuba. Nikdy jsem nic takového neviděl, leda když jsem byl na Kubě. V angličtině except uvádí též větu s that, která v češtině odpovídá kromě toho, že, např. The programme is as usual, except that there will be less time for discussion. Program je jako obyčejně, kromě toho, že bude méně času na diskuzi. Except that má knižní synonymum save that.