12.15.5

S dvojznačnostmi se nesetkáváme pouze v záporných větách s kvantifikátory, nýbrž všude tam, kde věta obsahuje kromě přísudkového slovesa nějaký výraz, u kterého může stát členský zápor, nejčastěji příslovečné určení, např. časové: He didn't go to school for a long time. Nechodil do školy dlouho. (1) Jeho absence ve škole byla dlouhá. (2) Chodil do školy krátkou dobu. Význam (1) je spojen s normální klesavou intonací s intonačním centrem na konci, kdežto ve významu (2) je sloveso přízvučné a zakončení intonační křivky stoupavě klesavé (viz 8.82.21b, pozn. 4).
Jiný případ je určení účelové nebo příčinné, např. I haven't done it to please you. Neudělal jsem to, abych se ti zavděčil. (1) Neudělal jsem to, a to proto, abych se ti zavděčil; (2) Udělal jsem to, ale ne proto, abych se ti zavděčil. He doesn't come here because of you. Nechodí sem kvůli vám. (1) Nechodí sem, a to kvůli vám. (2) Chodí sem, ale ne kvůli vám. She didn't accept the post because she wanted a higher salary. To místo nepřijala, protože chtěla vyšší plat. (1) To místo nepřijala, a to proto, že chtěla vyšší plat; (2) To místo přijala, ale ne proto, že chtěla vyšší plat. (Příčinná souvětí s because viz 16.23.41.)
Věty tohoto druhu jsou dvojznačné pouze tehdy, stojí-li příslovečné určení za slovesem. Stojí-li na začátku, je mimo dosah záporu (tvoří samostatnou intonační jednotku) a věta má jednoznačně význam (1). For a long time he didn't go to school. To please you I haven't done it. Because of you he doesn't come here. Because she wanted a higher salary, she didn't accept the post. (Počáteční postavení je ovšem možné jen za určitých kontextových podmínek, viz 14.12.)

Poznámka: Dvojznačnosti v záporných větách obsahujících příčinný výraz se mohou vyskytnout i ve větě s kauzativním slovesem, např. Charles didn't cause our defeat. Karel nezpůsobil naši porážku. (1) Byli jsme poraženi, ale Karel to nezpůsobil. (2) Nebyli jsme poraženi, je-li následující kontext např. On the contrary, this time he contributed to our victory. Naopak, tentokrát přispěl k našemu vítězství. V kladné větě tato dvojznačnost není: Charles caused our defeat. Karel způsobil naši porážku (= byli jsme poraženi). V případě determinace předmětového substantiva singulativním určitým členem je dvojznačnost odstraněna i v záporné větě, neboť substantivum má určitého referenta: Charles didn't cause the explosion. Karel (ten) výbuch nezpůsobil.

V angličtině a češtině je v těchto případech v zásadě shoda. S některými rozdíly se setkáváme v důsledku pravidla jediného větného záporu v angličtině na rozdíl od pravidla záporové shody v češtině. Např. anglická věta She gets excited about nothing je dvojznačná, neboť může jít jako o zápor větný, tak o zápor členský. V češtině tato dvojznačnost není, srov. (1) Nerozčílí se kvůli ničemu (zápor větný: sloveso i kvantifikátor je v dosahu negace); (2) Rozčílí se pro nic (členský zápor u kvantifikátoru: kladné sloveso mimo dosah negace). Podobně He breaks his promises for no reason (1) neruší své sliby z žádného důvodu; (2) ruší své sliby pro nic a za nic.

Poznámka: Kontexty, v nichž se vyskytují dvojznačnosti tohoto druhu, jsou řídké, neboť sémantické vztahy mezi jednotlivými složkami věty většinou připouštějí jen jednu interpretaci. Srovnej I didn't come to talk about my troubles. Nepřišel jsem mluvit o svých starostech. (= Přišel jsem, ale ne abych...) The concert didn't take place because the soloist fell ill. Koncert se nekonal, protože sólista onemocněl.