3.12.1

Singulárová forma označuje více než jednu jednotku v atributivních spojeních typu the five-year plan pětiletý plán, a five-mile race závod na pět mil, a four-hour flight čtyřhodinový let a v případech jako three dozen bottles of wine tři tucty láhví vína, two brace of pheasants dva párky bažantů apod. (viz. 3.11.24c).
Zvláštní případ singulárového tvaru označujícího více než jednu jednotku jsou kolektiva, tj. substantiva označující skupinu životných jedinců, např. army armáda audience diváci, posluchači, publikum, bourgeoisie buržoasie, cattle dobytek, class třída, clergy duchovenstvo, committee výbor, company společnost, crew posádka, crowd dav, élite elita, family rodina, firm firma, flock stádo, hejno (ptáků), folk lidé, government vláda, group skupina, herd stádo, intelligentsia inteligence, jury porota, majority většina, minority menšina, orchestra orchestr, Parliament parlament, party politická strana, people lidé, police policie, the proletariat proletariát, the public veřejnost, staff personál, team mužstvo, tým, vermin havěť, youth mládež aj. Kolektiva většinou tvoří plurál mající obdobný význam jako u ostatních substantiv, tj. více než jeden: armies, classes, committees, companies, crews, crowds, families, firms, flocks, governments, groups, herds, juries, orchestras, Parliaments, parties aj. Některá však mají pouze jeden tvar: cattle, police, the public, vermin, youth (youth mladík viz 3.11.21) aj.
Sémanticky lze kolektiva dělit na skupinová (označující skupiny jedinců), např. committee, company, crew, family, firm apod., a generická (označující celou třídu), např. bourgeoisie, clergy, élite, the proletariat, the public apod.
Kolektiva se vyznačují tím, že se konstruují buď jako singulár, nebo jako plurál podle toho, zda se chápou jako celky nebo zda převládá představa jedinců, z nichž se tyto celky skládají. Singulárová konstrukce je gramatická (podle formy), kdežto plurálová je sémantická (podle významu: constructio ad sensum). Při singulárové konstrukci se odkazuje pomocí it, its, which, při plurálové pomocí they, them, their, who. Srovnej There was a large audience in the theatre. V divadle byla velká návštěva. – The audience were clapping their hands and cheering. Diváci tleskali a volali výborně. Srovnej též the crowd which has gatheredthe crowd who have gathered dav, který se shromáždil.

Poznámka: Substantiva police, vermin, folk, cattle se v britské angličtině užívají pouze se slovesem v plurálu; folk se v hovorové mluvě vyskytuje též ve tvaru folks s významem „příbuzní“, v americké angličtině též „lidé“. People ve významu „lidé“ se pojí s plurálem; v singulárové konstrukci jde o význam „národ“ nation: a peoplethe peoples of Africa národy Afriky.

Poznámka: Substantivum number s neurčitým členem jako neurčitý kvantifikátor se konstruuje s plurálem, kdežto s určitým členem (ve významu „počet“) se singulárem, srov. A large number of people were present. Bylo přítomno mnoho lidí. – The number of people present was large. Počet přítomných byl velký.

Poznámka: V americké angličtině se kolektiva (kromě cattle, people, police, vermin) konstruují zpravidla jako singulár.

S kolektivním označením souboru jednotek formou singuláru se setkáváme i u neživotných substantiv, např. china porcelánové nádobí, linen prádlo, silver stříbrné náčiní, u substantiv zakončených na -ry, např. cutlery příbory, nožířské zboží, pottery hliněné nádobí, jewellery šperky aj. Na rozdíl od životných kolektiv nemá sémantická struktura těchto substantiv gramatické důsledky. V češtině jsou substantiva této třídy častější a mají specifický slovotvorný prostředek, srov. kámen/kameny/kamení, list/listy/listí apod. V angličtině kromě ojedinělého foliage listí (od jiného kmene než leaf list) hromadná označení scházejí, srov. stone/stones kámen/kameny, stone kamení (viz 3.22.1).