2.22.1 Úplná konverze mezi adjektivem / substantivem a substantivem / adjektivem

O úplnou konverzi adjektiva v substantivum jde v případech jako adult dospělý, criminal zločinec, empty prázdný vratný obal (zejm. láhev), equal (např. he is my equal jsme si rovni), female žena, samička, male muž, sameček, native rodák, radical radikál, savage divoch, superior nadřízený apod., kdy substantivum vzniklé konverzí přibírá morfologické příznaky substantiva, především tvoří plurál: adults, criminals, empties, equals (např. mix with your equals přátel se se sobě rovnými) atd. Četná substantiva tohoto typu se většinou nebo i výlučně vyskytují jen v plurálu, např. initials iniciály, chemicals chemikálie, eatables poživatiny, sweets sladkosti, tights punčochové kalhoty, trikot, valuables cenné věci, the Whites běloši, the Blacks černoši aj. Substantivizace adjektiv je jediný případ konverze, který se vyskytuje i v češtině, srov. adult dospělý (adjektivum a substantivum), superior nadřízený (adjektivum a substantivum); jednotlivé případy si však neodpovídají, srov. nemocný adjektivum ill, sick, substantivum patient.
Úplná konverze substativa v adjektivum je řidší, např. chief šéf, vůdce – chief hlavní, choice výběr, volba – choice vybraný, top vrchol – top horní, commonplace triviálnost – commonplace triviální. Vzniklá adjektiva se v tomto případě chovají jako jiná adjektiva, srov. chiefer, choicest, topmost, very commonplace.