6.61 Adjektiva užívaná pouze atributivně

Pouze atributivní funkci mají adjektiva, kterých je užito restriktivně, např. a certain (particular) place určité místo, the only (sole) reason jediný důvod, the chief (main, principal) point hlavní bod, the exact size přesné rozměry (velikost), the very man ten pravý (právě ten) člověk, the present chairman nynější předseda, the late Mr. Hawkins zesnulý pan Hawkins apod. K restriktivním adjektivům patří dále některá adjektiva odvozená od adverbií, např. inner vnitřní, outer vnější, upper horní, lower dolní, a některé původní komparativy, např. former dřívější, první, latter poslednější, druhý, elder starší, lesser menší (viz 6.85): the upper lip horní ret, our former secretary náš dřívější (bývalý) tajemník, the latter half of the year druhá polovina roku.

Poznámka: Má-li adjektivum více významů, může se ovšem v predikaci vyskytnout v jiném významu, např. This is certain. To je jisté. She is particular about her clothes. Je vybíravá v oblékání. The chairman wasn't present. Předseda nebyl přítomen.

Poznámka: Atributivní adjektivum nemusí být z hlediska restriktivnosti vždy jednoznačné. Tak např. rich v her rich relations (její bohatí příbuzní) může být restriktivní, tj. ti z jejích příbuzných, kteří jsou bohatí (má ještě jiné příbuzné, kteří nejsou bohatí), nebo nerestriktivní, což implikuje, že bohatí jsou všichni její příbuzní.

Na atributivní pozici jsou též zpravidla omezena adjektiva, která nemodifikují své řídící substantivum přímo (viz výše), např. a hard worker dříč, a clear (certain) winner jasný vítěz, an old friend starý přítel (osoba, s kterou nás váže dlouholeté přátelství; naproti tomu my friend is old [můj přítel je starý] se může týkat pouze věku příslušné osoby) apod.
Další skupina pouze atributivních adjektiv zahrnuje případy intenzifikace významu řídícího substantiva, např. utter darkness naprostá tma, sheer luck pouhé štěstí, a mere chance pouhá náhoda, a complete stranger úplně neznámá (cizí) osoba, a real surprise skutečné překvapení, a definite gain jasný zisk, a sure sign jistá známka, pure malice čirá zlomyslnost, true friendship opravdové přátelství, absolute nonsense naprostý nesmysl, a great admirer velký obdivovatel, a perfect fool úplný blázen, ardent supporters zanícení stoupenci aj. Některá z těchto adjektiv se vyskytují pouze atributivně (utter, mere, sheer), jiná se užívají v jiném významu též predikativně, srov. Is the list complete? Je seznam úplný? His answer was quite definite. Jeho odpověď byla zcela určitá. Mountain air is pure. Horský vzduch je čistý.
Na atributivní pozici jsou též omezena citově zabarvená adjektiva jako the poor boy ubohý chlapec (ve významu „chudý“ toto omezení ovšem neplatí), my dear aunt moje milá teta apod.