15.17.4

Po substantivech idea myšlenka, nápad, question otázka, problem problém, discussion diskuze apod. je atributivní infinitiv uveden tázacím slovem, nejčastěji how nebo what. Podobně v češtině, srov. I have no idea how to achieve it. Nemám potuchy, jak toho dosáhnout. There remains the question what to offer in return. Zbývá otázka, co nabídnout na oplátku. We are faced with the problem where to find a substitute. Stojíme před problémem, kde najít náhradu.
Na rozdíl od češtiny může být v angličtině po těchto substantivech před tázacím slovem předložka (of nebo as to), např. the question of how to proceed otázka, jak postupovat, the problem as to whether to continue or not problém, zda pokračovat, či ne.
Infinitiv má v těchto případech zřetelně modální charakter, který je zřejmý, je-li atribut vyjádřen větně, srov. I have no idea how it can be achieved. Nemám potuchy, jak toho lze dosáhnout. There remains the question what we can / should offer in return. Zbývá otázka, co můžeme / máme nabídnout na oplátku.
Vedle infinitivu se vyskytuje též atribut gerundiální, např. the idea of keeping a snake as a pet nápad chovat hada jako domácí zvíře, it's a question / problem of finding enough time je to otázka, jak / kde najít dostatek času.