4.71.3 All

All se řadí k determinatorům, neboť stojí v postavení determinátorů (je-li řídící substantivum modifikováno více výrazy, all jim všem předchází), např. all participants všichni účastníci, all higher animals všichni vyšší živočichové, all scientific thought veškeré vědecké myšlení.

All se řadí k determinatorům, neboť stojí v postavení determinátorů (je-li řídící substantivum modifikováno více výrazy, all jim všem předchází), např. all participants všichni účastníci, all higher animals všichni vyšší živočichové, all scientific thought veškeré vědecké myšlení.
Od ostatních determinátorů se však liší tím, že se s nimi může spojovat, a to tak, že jim předchází (podobně jako both a half, viz 4.71.4). Proto se all, both a half někdy označují jako predeterminátory. Např. all our effort všechno naše úsilí, all these measures všechna tato opatření.
All se pojí s plurálem (nejmenší počet, na který odkazuje, je tři) nebo s nepočitatelnlým singulárem, např. All attempts failed. Všechny pokusy ztroskotaly. All my leisure všechen můj volný čas.
Samotné all mívá referenci generickou, se členem určitým, demonstrativem nebo posesivem referenci singulativní, srov. all men are mortal všichni lidé jsou smrtelní – all the men in the camp všichni muži v táboře. All training is time-consuming. Všechen výcvik (každý trénink) je časově náročný. – A few hours' practice was all the training I had ever had. Několikahodinový výcvik byl všechen trénink, který jsem kdy měl. Jelikož však určitý člen má podobnou funkci jako univerzální kvantifikátor, bývá často vynechán (viz 3.32.26), srov. all men in the camp všichni muži v táboře.
S počitatelným singulárem se all nejčastěji vyskytuje v případech jako all (the) day, morning, night (člen se zde často vynechává). V češtině tomuto užití odpovídá ekvivalent celý: celý den, celé dopoledne, celou noc. Jinak je spojení all s počitatelným singulárem méně obvyklé než synonymní vyjádření pomocí whole: all (of) the town/the whole town celé město, all the world/the whole world celý svět. Whole se ovšem vyskytuje i s časovými výrazy, např. the whole day celý den, the whole month celý měsíc apod.
All s určitou determinací zpravidla připouští alternatinví vazbu s of, která se vyskytuje zejména v americké angličtině: all (of) the cups are chipped všechny šálky jsou natlučené, all (of) the country is covered with snow celá země je pod sněhem. Of je obligatorní, pojí-li se all jako řídící člen s osobním zájmenem: all of you vy všichni (vedle you all), all of it to všechno apod.
Ve vazbě s ofall funkci zájmena (syntaktického substantiva). Tuto funkci též má, je-li ho užito samostatně. Odkazuje přitom na nepočitatelný singulár (české všechno) nebo plurál (životný i neživotný, české všichni, všechny), srov. Is that all? Je to všechno? Although the plays treat widely different situations, all have somethng in common. Ačkoliv se ty hry zabývají velmi různými situacemi, všechny mají něco společného.
All, podobně jako each, se užívá též v apozici, např. We all carry responsibility (vedle All of us carry responsibility). My všichni neseme odpovědnost. Can you do it all today (vedle Can you do all of it today)? Můžete to udělat všechno dnes? I have asked them all (vedle I have asked all of them). Ptal jsem se jich všech.