13.41.27 Vytýkací příslovce

Adverbiální formou se k příslovečnému určení řadí výrazy jako even i, just jen, právě, exactly, precisely právě, přesně, only jen, alone jedině, merely, solely pouze, simply prostě, jednoduše, especially, particularly, in particular zvláště, zejména aj. Od ostatních příslovečných určení se liší tím, že rozvíjejí nejen sloveso a adjektivum, resp. adverbium, nýbrž též syntaktické substantivum. Stejně jako příslovečné určení míry jsou vždy nekonstitutivním, rozvíjejícím větným členem. Mají vytýkací funkci, což z nich na rovině aktuálního členění činí rematizátory. Například even a child can understand it i dítě to může pochopit, it is just a trifle je to jen maličkost, this is just (exactly, precisely) what I want to je právě to, co chci, it is simply a matter of taste je to prostě věc vkusu; I liked especially (particularly, in particular) the second part líbila se mi zejména druhá část. Only, alone, merely, solely jsou restriktivně vytýkací, srov. only a blockhead can say a thing like that jenom hlupák může říci něco takového, he alone is to blame jedině on je vinen, it's merely a trick je to jen trik.
Tato adverbia stojí zpravidla před výrazem, k němuž patří, pouze alone stojí v postpozici. Only může stát v postpozici, vytýká-li koncový větný člen, např. I'll keep you only a few minutes / I'll keep you a few minutes only zdržím vás jen několik minut.
Vztahuje-li se vytýkací příslovce k celé větě, stojí mezi podmětem a slovesem (ve složeném slovesném tvaru za první složkou), např. lately Tom has been up to all kinds of mischief – he has even been playing truant v poslední době Tom dělá samé darebnosti, dokonce chodil za školu; he hasn't had his licence withdrawn, he has only been fined nebylo mu odňato povolení, dostal jen pokutu. Srovnej his leg has been only bruised, not broken měl nohu jen pohmožděnou, ne zlomenou, kde se only vztahuje jen ke slovesu.

Poznámka: Mnozí mluvčí užívají only v postavení mezi podmětem a slovesem, i když jde o vytčení větného členu, srov. I shall only keep you a few minutes zdržím vás jen několik minut.

K vytýkacím příslovcím se též někdy řadí aditivní výrazy jako too, also také, again opět, equally stejně, similarly, likewise podobně, as well rovněž, in addition mimo to aj., avšak tyto výrazy mají primárně funkci konektivní (viz 13.42.4).