8.84.12 Pasívum sloves předložkových

Pasivum od sloves s předložkovým předmětem (viz 8.51.2) se tvoří stejně jako pasivum od sloves monotranzitivních, tj. sloveso s předložkou se chová jako sloveso jednoslovné. Podmětem je opět předmět vazby aktivní a předložka zůstává u slovesa. V češtině takto tvořené pasivum neexistuje: předložkový předmět zůstává v pasivu beze změny a sloveso tvoří pasivum bezpodmětové. Srov. this possibility has been reckoned with s touto možností se počítalo, the doctor should be sent for at once mělo by se ihned poslat pro lékaře, their help cannot be relied on na jejich pomoc se nelze spolehnout. Those children will be seen to all right. (Drabble 17) O ty děti bude patřičně postaráno.
Opět jsou rozdíly v rekci, např. she was operated on (for appendicitis) byla operována (na slepé střevo), his refusal cannot be wondered at jeho odmítnutí se nelze divit, how is this deviation accounted for? jak se tato odchylka vysvětluje? when will the matter be dealt with? kdy se bude o té věci jednat? aj.
Možnost tvořit pasivum od sloves s předložkou závisí na tom, zda je předložkový výraz součástí rekce tranzitivního slovesa (na těsnosti vztahu mezi slovesem a předložkovým výrazem). Je-li sloveso intranzitivní nebo představuje-li předložkový výraz nerekční (volné) doplnění, zejména adverbiální povahy, pasivum se netvoří, srov. nemožnost tvořit pasivum v případech jako *she was agreed with souhlasili s ní, *they are often stayed with by their firends často u nich pobývají jejich přátelé aj.
Adverbiální či předmětová povaha předložkového výrazu může souvist s konkrétností či abstraktností slovesného významu. Tak go jít, arrive přijít, přijet ve větách they went into the hall (šli do sálu), they arrived at the railway station (přijeli na nádraží) pasivum nepřipouštějí, avšak v přeneseném významu se pasivum tvoří, srov. the matter will be gone into ta záležitost bude vyšetřena, no decision has been arrived at nedospělo se k žádnému rozhodnutí. Ojediněle se pasivum vyskytuje i u sloves s adverbiální předložkovou vazbou: the house does not seem to be lived in zdá se, že v tom domě nikdo nebydlí, the bed has not been slept in v té posteli nikdo nespal, the chair is rarely sat on na té židli se zřídka sedí. Tyto případy se vysvětlují zaměnitelností slovesa a předložky jednoslovným tranzitivním slvoesem: live in a house = inhabit, sleep in a bed = occupy/use a bed, sit on a chair = occupy.