16.21.4 Závislé věty zvolací

Mají stejnou formu jako samostatné věty zvolací s how a what (viz 12.14), od nichž se liší pouze závislostí slovesného tvaru na čase věty řídící (stejně jako ostatní typy závislých obsahových vět, viz 16.21.7). Od závislých otázek uvozených how a what se liší intenzifikační funkcí how a hodnotící funkcí what, jakož i netázací sémantikou řídícího výrazu, např. Everybody was saying how well she looked. (Srov. How well she looks!) Každý říkal, jak dobře vypadá. It's marvellous what things people can do. Je báječné, jaké věci lidé umějí udělat. She kept saying how tired she was. Pořád říkala, jak je unavena.