3.32.51 Vlastní jména osobní

Pravidelnost v prostředcích determinace se nejvíce uplatňuje u vlastních jmen osobních, která se v zásadě užívají bez členu, např. William Thackeray, Agatha Christie, Abraham Lincoln, James Watt, Benjamin Britten apod. Vlastní jména osob nemají člen, ani když jsou provázena tituly (viz 13.61.1), např. Dr. Johnson, Prof. Montague, President Wilson, Mr. and Mrs. Jones, Miss Allen, Lord Byron, Captain Smith apod. Podobně s některými přívlastky (little, old, young, poor, dear, honest aj.), např. little Emily malá Emilka, poor Charles ubohý (chudinka) Karel apod.

Poznámka: V případě jako young Jolyon mladý Jolyon – old Jolyon starý Jolyon jde o dvě osoby stejného jména rozlišené přívlastkem. V případě jako the young Shakespeare (mladý Shakespeare) – the older Shakespeare (Shakespeare ve starších letech) jde o tutéž osobu v různém věku.

V jiných případech má modifikace vlastních jmen podobný účinek jako u nepočitatelných substantiv (viz 3.32.32), tj. vytýká určitý aspekt příslušné osoby, jednu formu jejího projevu, a potom je doprovázena členem, např. He wrapped the trembling Emily in his coat. Zabalil třesoucí se Emilku do svého kabátu. An almost unrecognizable Stanley grabbed his sleeve and said: ... Téměř nepoznatelný Stanley ho uchopil za rukáv a řekl: ... Podobně při restriktivním přívlastku: Is he the Newman who went to school with Tom? Je to ten Newman, který chodil do školy s Tomem?
Vlastní jména v plurálu mají člen určitý: the Elliots Elliotovi, the Freemans Freemanovi apod.
Člen neurčitý může být u příjmení, neboť rodinných příslušníků téhož jména bývá více, např. He doesn't look like a Burton. Nevypadá jako Burton (člen rodiny Burtonů).
Vlastní jména přecházejí k apelativům, je-li jich užito ve významu „osoba mající příslušné jméno“ nebo „osoba mající vlastnosti jako“, např. A Mr. March to see you. Je tu za vámi nějaký pan March (tj. člověk jménem March; mluvčí ho nezná), Is there a Miranda in your class? Je ve vaší třídě nějaká Miranda? (tj. dívka jménem Miranda), A Mr. March would be a valuable acquisition to the teaching staff. Takový pan March by byl cenný přínos pro učitelský sbor (= člověk jako pan March); podobně He is not a Mozart. Není to žádný Mozart (tj. hudebník jako byl Mozart).
Vlastní jména někdy nabudou trvale významu apelativ, např. wellingtons vysoké boty, mackintosh plášť do deště aj.
Jako vlastní jména se chovají označení pro jednotlivé členy rodiny v situaci příslušné rodiny (v tomto případě se obvykle píší velkým písmenem): Mother (Mum[my]) maminka, Father (Dad[dy]) tatínek, Aunt teta, Uncle strýček, Grandmother (Granny) babička, Grandfather (Granddad) dědeček, Baby benjamínek, Nurse chůva, Cook kuchařka, např. Is Grandfather still resting? Dědeček ještě odpočívá? Ask Nurse. Popros chůvu. Avšak The family next door are having a party. The father is celebrating his fiftieth birthday. U sousedů je oslava. Otec oslavuje padesátiny.
Jako vlastní jména mohou též fungovat označení jako management vedení (ředitelství), congress, government vláda. U Parliament je bezčlennost pravidlem.