13.61.1

Nejčastější typ těsné apozice je spojení substantiva s jménem vlastním, citovaným výrazem, názvem díla nebo jménem látkový, tj. první člen je obecnější, např. the English printer William Caxton anglický tiskař William Caxton, the River Danube řeka Dunaj, the spaceship Apollo kosmická loď Apollo, the plural brethren plurál bratří, the Journal Lingua časopis Lingua, Poe's famous poem The Raven Poeova slavná báseň Havran, the drug aspirin látka (lék) aspirin, the common children's disease measles běžná dětská nemoc spalničky apod. První člen v těchto spojeních, je-li realizován netitulárním substantivem označujícím třídu, má determinátor. Druhý člen označuje jednotlivinu, nikoliv třídu. Spojení dvou substantiv označujících třídy jako *the weapon sword (zbraň meč), *the vehicle lorry (vozidlo nákladní auto) se nevyskytují.
Má-li první substantivum povahu titulu, je bez členu, srov. Queen Victoria královna Viktorie, President Kennedy, Lord Byron, Colonel Johnson plukovník Johnson, Doctor Lawrence, Sir Isaac Newton apod. Patří sem i označení Mr. / Mrs. / Miss Dawson pan / paní / slečna Dawson(ová). (Vedle označení Mrs., Miss se v současné době šíří Ms, které nerozlišuje stav vdaná / svobodná.)

Poznámka: Označení Mr., Mrs., Miss, Ms se normálně užívají jen s příjmením. Pouze v nespisovném jazyce se vyskytuje samotné Miss, mister jako forma oslovení (vokativ).

V češtině se označení typu pan / soudruh apod. mohou spojovat i s jménem obecným, srov. soudruh ředitel, slečna sousedka, pan profesor. V angličtině taková spojení nemají obdobu, je jen the director, my / our neighbour, the professor apod.
S bezčlenností u prvního členu tohoto typu těsného přístavku se setkáváme i u některých netitulárních substantiv, především Lake jezero a Mount hora, např. Lake Huron, Lake Baikal, Lake Como, Mount Everest, Mount Elbrus, ale i jiných: see Figure 3 viz obrázek 3, line five from top pátý řádek shora, open your books at page 10 otevřte knihy na straně deset, the problem is treated in Part Two o tom problému se pojednává v druhé části apod. V novinářském jazyce bývá bezčlennost i v případech, kdy se normálně užívá člen: Singer Frank Sinatra zpěvák Frank Sinatra, Farmer Brown farmář Brown, critic George Thompson kritik George Thompson apod.

Poznámka: V české mluvnici se tento typ přístavku (the inventor Morse vynálezce Morse, the play Othello hra Othello) většinou vykládá jako substantivní přívlastek (atribut), přičemž se za řídící člen považuje to substantivum, podle něhož je shoda, srov. často uváděná hra Othello. V angličtině se však pod pojmem substantivní atribut rozumí jev zcela odlišný, totiž substantivum konvertované v adjektivum (viz 2.22.21). Srovnáme-li apoziční spojení dvou substantiv, např. Lake Superior jezero Superior, se substantivem premodifikovaným substantivním atributem, např. the Lake District Jezerní oblast, vidíme, že v prvém případě jde o specifický typ koordinace (viz výše), kdežto v druhém případě o závislostní vztah, v němž je jednoznačně řídící člen druhé substantivum (District), kdežto první substantivum má funkci syntaktického adjektiva.