15.16.2

Od účelového infinitivu je třeba lišit infinitiv cílový (záměrový), který se vyskytuje po slovesech pohybu. O tom, že jde o jinou vazbu než určení účelu, svědčí nemožnost užít so far, in order to. Např. He has gone to see his sister. Šel navštívit svou sestru (srov. Šel za sestrou). She has sent me to collect the luggage. Poslala mě vyzvednout zavazadla. He left me to contemplate my predicament. Zanechal mě úvahám nad mými nesnázemi. I've just been to look at the puppies. Právě jsem se byl podívat na štěňata. The teacher assigned two boys to clean the blackboard. Učitel určil dva chlapce, aby utírali tabuli (na utírání tabule). V případě ditranzitivních sloves není ve vazbě s infinitivem předmětový aktant recipient (nepřímý předmět), nýbrž přímý předmět. Infinitiv tedy nestojí v pozici přímého předmětu jako po slovesech typu tell (viz 15.13.24), nýbrž alternuje s předložkovým předmětem, srov. She sent me for the luggage. Poslala mě pro zavazadla. He left me to my own devices. Nechal mě mé vlastní vynalézavosti. The teacher assigned two boys for the task. Učitel pro ten úkol určil dva chlapce.
K cílovému infinitivu lze též řadit infinitiv po see (vidět) v případech jako One can't see to read in this poor light. Při tomto špatném světle není vidět na čtení. The motor serves to drive the shaft. Motor slouží k pohánění hřídele.