16.21.3 Závislé věty rozkazovací

Na rozdíl od češtiny, kde se závislé rozkazovací věty zpravidla vyjadřují vedlejší větou s aby, mají v angličtině většinou formu infinitivu (např. She entreated him to be patient. Prosila ho, aby byl trpělivý. He had only one wish, to be let alone. Měl jen jedno přání, aby ho nechali na pokoji). Některá slovesa mají též vazbu s vedlejší větou s that + should nebo konjunktiv (zejména v americké angličtině), např. I suggest that we should consult a lawyer. Navrhuji, abychom se poradili s právníkem. (Viz 16.21.12, 8.44.43.)